Курсова Оскарження рішень, дій і бездіяльності органів досудового розслідування

  • Код товару: 17074
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Оскарження рішень, дій і бездіяльності органів досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1.1. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
1.2. Предмет оскарження рішень, дій і бездіяльності органів досудового розслідування
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
2.1. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора
2.2. Порядок оскарження ухвал слідчого судді
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Лисенкова К.Є. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора в досудовому кримінальному провадженні через призму принципу змагальності сторін / К.Є. Лисенкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 3. – С. 142-153.
2. Туманянц А.Р. Окремі проблеми реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування / А.Р. Туманянц // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 12. Том 2. – С. 142-145.
3. Яновська О.Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування / О.Г. Яновська // Адвокат. – 2-13. – № 1(148). – С. 10-13.
4. Кримінальний процес: підручник / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
5. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 12-те доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 810 с.
6. Туманянц А.Р. Суб'єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) / А.Р. Туманянц // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 769-776.
7. Лотоцький М.В. Рішення, дії та бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора, які можуть оскаржуватися під час досудового розслідування / М.В. Лотоцький // Наше право. – 2013. – № 6. – С. 127-131. 
8. Крикливець Д.Є. Окремі аспекти впливу засади змагальності на процедуру розгляду скарг слідчим суддею /Д. Є. Крикливець // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 218-223. 
9. Заболотний І.І. Судовий контроль та прокурорський нагляд у механізмі забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні / І.І. Заболотний // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 334-338. 
10. Шаренко С.Л. Актуальні питання застосування окремих норм КПК України під час досудового розслідування / С.Л. Шаренко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 95-103. 
11. Крикливець Д.Є. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: форма, реквізити й поняття / Д.Є. Крикливець // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 1(2). – С. 214-221. 
12. Камчатна Д.І. Деякі питання визначення предмета оскарження під час досудового розслідування / Д.І. Камчатна // Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 825-827.
13. Камчатна Д.І. Предмет оскарження під час досудового розслідування / Д.І. Камчатна // Університетські наукові записки – 2014. – № 1 (49). – С. 188-194.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
15. Олексюк К. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування / К. Олексюк // Трибуна молодих учених. – 2014. – №1(3). – С.149-154.
16. Беляєва К.В. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / К.В. Беляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров, В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко; ред.: В.Г. Гончаренко, В.А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К.: Юстініан, 2014. – 573 c.
17. Кримінальний процес: підручник / [Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туман та ін.]; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Xарків: Право, 2013. – 824 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / [за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила]. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
19. Ляш А.О. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого за новим КПК України / А.О. Ляш, О.В. Баулін // Часопис Академії адвокатури України. 2013. – № 18. – С. 1-6.
20. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
21. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
22. Ільєва Т.Г. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування / Т.Г. Ільєва // Митна справа. – 2013. – № 6 (90). – Ч.2. Кн.1. – С. 136-141.

Унікальність