Курсова Органи досудового розслідування та їх процесуальні повноваження

  • Код товару: 17050
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Органи досудового розслідування та їх процесуальні повноваження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27


Зміст

Вступ
1. Поняття та види органів досудового розслідування
2. Функції та повноваження органів досудового розслідування
3. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування
4. Судовий контроль за діями (бездіяльністю) та рішеннями органів досудового розслідування
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. ? № 9-10. – Ст. 88.
3. Наказ МВС «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» від 09.08.2012 р. № 686
4. Басиста І. В. Прийняття і використання процесуальних рішень слідчого на стадії досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми: монографія / І. В. Басиста. – Івано-Франківськ, 2013. – 600 с. 
5. Галунько В. М. Діяльність слідчих в умовах реформування / В. М. Галунько // Право і суспільство. – 2016. – № 6. – С. 99-102. 
6. Голосов С. С. Процесуальне керівництво прокурором на стадії досудового розслідування / С. С. Голосов // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 55. – С. 300-307.
7. Горбачевський В. Я. Судовий контроль на стадії досудового розслідування / В. Я. Горбачевський // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 3. – С. 243-246. 
8. Загальні положення досудового розслідування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc/tema9.doc
9. Зинатуллин З. З., Зезянов В. В. Судебная власть и правосудие по уголовным делам: соотношение с судебным контролем // Рос. судья. – 2005. – №5. – С. 18-20. 
10. Ковальчук Т. П. Судовий контроль у кримінальному судочинстві / Т. Ковальчук // Національний університетд ержавної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Pravo/9_82213.doc.htm
11. Крикунов О. Судовий контроль за дотриманням процесуальних прав сторін кримінального провадження / О. Крикунов // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 162-167. 
12. Кримінальний процес: підручник / [Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.]; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. І / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський. Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право. 2013. 768 с.
14. Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: дис. д-ра юрид. наук. – Казань, 2004. – 234 с. 
15. Назаров В. В. Судовий контроль у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти / В. В. Назаров, Р. І. Тракало // Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 89-95. 
16. Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – X. : Право, 2014. – 448 с.
17. Сиза Н. П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 2(6).
18. Столітній А. В. Місце досудового розслідування у системі стадій кримінального провадження / А. В. Столітній // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. : Право. – 2016. – Вип. 36(2). – С. 151-154.
19. Судовий контроль у кримінальному провадженні : навч. посіб. для підготовки до заліку / О.?В. Капліна, М.?О. Карпенко, В.?І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2015. – 88 с.
20. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : [монографія] / О.Ю. Татаров. – Донецьк : ТОВ «ВПП Промінь», 2012. –640 с. 
21. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.
22. Трофімцова О. А Сутність правовідносин слідчого зі слідчим суддею у досудовому розслідуванні / О. А. Трофімцев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. : ПРАВО. – 2014. – Випуск 29. Частина 2. Том 2. – С. 131-134
23. Шульган І. І. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури / І. І. Шульган // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 516-520. 
24. Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / В. Юрчишин // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 3. – С. 74-77.
25. Яковлев Р. М. Адміністративно-правові засади пошуку оптимальної організаційної структури органів досудового розслідування в Україні / Р. М. Яковлев // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - № 5. – С. 240-244.

Унікальність