Курсова Негласні слідчі (розшукові) дії

  • Код товару: 17048
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Негласні слідчі (розшукові ) дії на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1.1. Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій
1.2. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії
РОЗДІЛ 2. ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
2.1. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з втручанням у приватне спілкування
2.2. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВ'ЯЗАНІ З НЕГЛАСНИМИ РОЗШУКОВИМИ ДІЯМИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
2. Аркуша Л. І. Поняття, система та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Л. І. Аркуша // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. - № 3. – С. 141-143.
3. Багрій М. В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: [монографія] / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с. 
4. Багрій М. В. Поняття та правова природа негласних слідчих (розшукових дій) / М. В. Багрій // Науково-практична Інтернет-конференція. – 17.09.2015. – Секція № 5.
5. Бучюнас Г. Процессуально-принудительные меры негласного характера / Г. Бучюнас // Уголовное право. – 2009. – № 1. – С. 72-75.
6. Єськов С. В. Підстави для втручання у приватне спілкування / С. В. Єськов // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 1. – С. 72-77.
7. Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений Наказом Служби безпеки України № 440 від 12 серпня 2005 р.: [із змінами і доповненнями на 13.11.2013 р.] // Офіційний вісник України. – 2005. – № 34. – Ст. 2089.
8. Колесник В. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник / В. А. Колесник ; Академія адвокатури України. – К. : Прецедент, 2014. – 135 с.
9. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, А.Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я.Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
11. Кримінальне процесуальне право України : Навчальний посібник / [за ред. В. Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
13. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (загальна частина) авт. кол . Рожнова В. В., та ін. [Електронний ресурс] / Київ. – 2012. – С. 398.
14. Луценко Н. В. Негласні слідчі (розшукові) дії за Кримінальним процесуальним кодексом України / Н. В. Луценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1357
15. Назаров В. В. Негласні слідчі (розшукові) дії, повязані з втручанням у приватне життя / В. В. Назаров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7jbvu7KzQAhXIJSwKHRDEC9sQFggkMAI&url=http%3A%2F%2Fconference.nau.edu.ua%2Findex.php%2FTL%2FPRAVVYMIR%2Fpaper%2Fdownload%2F1585%2F966&usg=AFQjCNEZZ_dmct7GyY4iLcZHqTNrklXFRw&bvm=bv.139138859,d.bGg
16. Омельяненко А. С. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії (огляд нового законодавства) / А. С. Омельяненко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – № 4. – С. 205-211.
17. Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / М. А. Погорецький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 270-276.

18. Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-саксонської правової системи в контексті міжнародних стандартів: монографія / Т. В. Садова. За ред. доц. С. М. Смокова. – Івано-Франківськ, Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2011.
19. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.
20. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.

Унікальність