Курсова Кримінальне процесуальне доказування як різновидність пізнавальної діяльності

  • Код товару: 17046
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Кримінальне процесуальне доказування як різновидність пізнавальної діяльності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1.1. Поняття та мета доказування
1.2. Значення доказування в кримінальному провадженні
РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ’ЄКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ
2.1. Предмет і межі доказування в кримінальному провадженні
2.2. Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні
РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ
3.1. Збирання доказів у кримінальному провадженні
3.2. Перевірка та оцінка доказів у кримінальному провадженні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88. 
2. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно- розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М.А. Погорецький. – X. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
3. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / В. Т. Нор. – Львів, 1978. – 112 с.
4. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии / С.В. Курылев. – М., 1969. – 203 с.
5. Ларин А.М. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук / А.М. Ларин. – М., 1961. – 217 с.
6. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1976. – 207 с.
7. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України / Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В. П. – К., 1999. – 536 с.
8. Підюков П. Поняття доказування на досудовому провадженні кримінального процессу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/VAUMVS/2010_4/pidukov.pdf
9. Егерева О.А. Истина как один из критериев эффективности уголовного судопроизводства: методологический аспект / О.А. Егерева. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. – 174 с.
10. Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики / М. Погорецький // Право України. – 2013. – № 11. – С. 42–54.
11. Погорецький М. А. Нова концепція кримінального процесуального доказування / М. А Погорецький // Вісник кримінального судочинства України. – 2015. – № 3. – С. 63-79.
12. Берназ В. Доказування обставин вчинення кримінального правопорушення за чинним КПК України / В. Берназ // Право України. – 2013. – № 11. – С. 173-179. 
13. Егерева О.А. Истина как один из критериев эффективности уголовного судопроизводства: методологический аспект / О.А. Егерева. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. – 174 с.
14. Дворецький О. С. Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України / О. С. Дворецький, А. В. Даниленко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4. – С. 58-65.
15. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
16. Вапнярчук В. Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування / В. Вапнярчук // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 238-248. 
17. Омельченко О. Є. Особливості визначення предмета доказування в кримінальному провадженні / О. Є. Омельченко, Д. В. Жидкий // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 1. – С. 111-114. 
18. Удовиченко В. А Предмет і межі доказування захисником у кримінальному провадженні України / В. А. Удовиченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 6-1. Том 4. – С. 147-150.
19. Старенький О. С. Щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженні / О. С. Старенький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14sosvkp.pdf
20. Коваленко Є.Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування: [монографія] / Є.Г. Коваленко. –К. : Юрінком Інтер, 2011. – 448 с.
21. Старенький О. С. Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні: поняття та класифікація / О. С. Старенький // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 232-236.
22. Вапнярчук В. Суб’єкти кримінального процесуального доказування / В. Вапнярчук // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 160-168.
23. Актуальні питання кримінального процесу України: Навчальний посібник. – Київ, 2013. – 304 c.
24. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
25. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
26. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.

Унікальність