Курсова Докази в кримінальному провадженні

  • Код товару: 17001
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Докази в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття, ознаки та значення доказів в кримінальному процесі України

1.1 Поняття та значення доказів у кримінальному судочинстві

1.2. Належність, допустимість та достовірність доказів у кримінальному провадженні

Розділ 2. Класифікація та джерела доказів за чинним законодавством України

2.1. Процесуальні джерела доказів та їх види

2.2. Оцінювання доказів та суб’єкти доказування у кримінальному судочинстві

Висновки

Список використаних джерел

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88.
2. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, А.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.]; зазаг. ред. Є.М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
3. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе / Арсеньев В.Д. – М. : Юрид. лит., 1964. – 179 c. 
4. Беляєва К.В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К.В. Беляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров, В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко; ред.: В.Г. Гончаренко, В.А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c. 
5. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – М., 1950. – 308 с.
6. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. – 303 с.
7. Домбровский Р.Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – К., 1990. – 44 с.
8. Жовтан П. В. Щодо визначення поняття доказу у кримінальному процесі / П. В. Жовтан // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 275-279.
9. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе : учеб. пособие / Л М. Карнеева. – Волгоград, 1988. – 68 с.
10. Карякин Е. К вопросу о взаимосвязи достоверности с иными свойствами доказательств / Е. Карякин, В. Миронов // Уголов. право. – 2004. – № 3. – С. 85-86. 
11. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н.М. Кипнис. – М. : Юристъ, 1995. – 128 с. 
12. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
15. Михеєнко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К. : Высшая школа, 1984. – 140 с.
16. Михеєнко М.М. Принцип вільної оцінки доказів у радянському кримінальному процесі // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. ? К. : Юрінком Інтер, 1999.
17. Муравин А.Б. Уголовный процесс : учебное пособие / А.Б. Муравин. – Харьков: ООО «Одиссей», 2000. – 400 с.
18. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів : Вид-во при Львівському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1978. – 112 с.
19. Панько Н.К. Состязательность уголовного процесса России и роль адвоката-защитника в ее обеспечении: дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Н.К. Панько. – Воронеж, 2000. – 230 с. 
20. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576.
21. Погорецький М. А. Імовірність і вірогідність: філософсько-правовий аспект / М. А. Погорецький // Наук. вісн. НА СБУ. – № 20. – С. 81-88. 
22. Познышев С.В. Доказательства в уголовном процессе [Текст] / С.В. Познышев. – М. – Л. : Гос. Издательство, 1929. – 192 с.
23. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство и судопроизводство. – М. : СПб., 1910. Издание 3-е. – 664 с.
24. Старенький О.С. Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні: поняття та класифікація / О.С. Старенький // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 232-236.
25. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса : в 2-х т./ М.С. Строгович. – М.: Наука, 1968. –. Т.1: Основные положения науки советского уголовного процесса. – 1968. – 470 с.
26. Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство. Пособие к лекциям. Вып. 1. Т. 2. – Киев, 1891.– 214 с.
27. Тимошенко Ю. Оцінка доказів у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/556
28. Тертышник В.М. Уголовный процесс: учебное издание / В.М. Тертышник. – Харьков: Арсин, 1997. – 528 с.
29. Толочко О. Гуманізація доказування у кримінальному провадженні / О. Толочко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4. – С. 187-196.
30. Трусов А. И. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу // Курс советского уголовного процесса. Общая часть. – М. : Юрид лит., 1989 – 582 с.
31. Уголовный процесс. Изд. 2-е. / Под ред. А. Колосовича, Е.А. Зайцевой. –М., 2003. – 512 с. 
32. Учение об уголовных доказательствах: Части: Общая и Особенная / Владимиров Л.Е., засл. проф., присяж. пов. окр. Моск. судеб. палаты. – 3-е изд., изм. и законч. – С.-Пб. : Кн. маг. «Законоведение», 1910. – 440 с.
33. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – М. : СПб., 1996. Т. 2. – 607 с.
34. Шейфер С.А. Понятие доказательства по уголовному делу в свете теории отражения // Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений. Барнаул, 1990. – С. 11-12.
35. Юридические основания достоверности доказательств / сост. Н. А. Терновский / под ред.и с предисл. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2011. – 216 с.

Унікальність