Курсова Звільнення від відбування покарання з випробуванням 2

  • Код товару: 14013
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Звільнення від відбування покарання з випробуванням 2 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 27

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ
1.1. Загальна характеристика звільнення від відбування покарання з випробуванням
1.2. Цілі звільнення від відбування покарання з випробуванням
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ
2.1. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням
2.2. Додаткові покарання у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
2.3. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням
РОЗДІЛ 3. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела
1. Кримінальний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2013. - с. 365
2. Александров Ю.В. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
3. Бажанов М.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф.  М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.
4. Бандурка О.М. Кримінальне право України. (Загальна частина): Підручник / Кол. авторів Бабенко А.М., Вапсва Ю.А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки. − Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. − 407 с.
5. Василик М. Статистичні методи аналізу множинності злочинів / Михайло Василик // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 2. — с. 157-160.
6. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша; Акад. адвокатури України. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.
7. Дячук С.І., І. С. Дячук Повторність злочинів (питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів) // Юридична Наука. - №6. - 2012. - с. 77 - 82
8. Матишевський П.С. Кримінальне  право  України.  Загал.  частина: Підруч.  для  студентів  юрид.  вузів  і  фак.  / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Бенювський та ін.; За  ред.  П.С.  Матишевського  та  ін.  —  К.:  Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.
9. Мельник М.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
10. Мельник М.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.- 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2007.- 1184 с.
11. Омельчук О.М. Кримінальне право України: Навч. Посіб. / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та
12. Потребенько М.О. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. —К., — "ФОРУМ", 2010,, у 2-х ч.
13. Сташис В.В., Тацій В.Я. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін., за заг. Ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 1196 с.
14. Сташис В.В., Тацій В.Я. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін,  В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. –  4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – с. 456
15. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. –. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.
16. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів - К.: Атіка, 2004.- 488 с. 
17. Хохлова І.В., Шем’яков О.П.  Кримінальне право України (Загальна частина): Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури 2006. - 272 с.
18. Шкредова Совокупность преступлений по уголовному законодательству и доктрине второй половины XIX в. // Государство и право, - № 8. - 2008. - с. 64 -68
19. Яценко С.С. Науково-практичний  коментар  до  кримінального  кодексу  України.– 4-те  вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко.– К.: А.С.К., 2006.– 848 с.

Унікальність