Курсова Вина у кримінальному праві

  • Код товару: 15306
  • Наявність: В наявності
120 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального права Вина у кримінальному праві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 36
Зміст

Вступ
1. Поняття вини в кримінальному праві та її місце в системі ознак складу злочину
2. Сутність, зміст, характер і ступінь вини
3. Поняття суб’єктивного ставлення в вину
4.Кримінально-правове значення вини
5. Форми та види вини
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Грифон, 2012.
3. Бажанов В.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / за ред.. Бажанова В.І., проф.. Сташиса В.В., Тація В.Я. – К.: Харків: Юрінком Інтер. – Право, 2002.
4. Бойко А.І. Злочинна бездіяльність / А.І. Бойко. – СПб: юрид. центр Пресс, 2003.
5. Вереша Р.В., Сулим Л.Л. Зміст та значення психічної теорії вини у кримінальномі праві // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. - №3 (25).
6. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник / Р.В. Вереша. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Центр учбової л-ри, 2012.
7. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: 12.00.08 / П.А. Воробей. Національна акад. внутр. справ України. – К., 1999.
8. Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія / В.К. Грищук. – Хмельницький: Хмельницький у-тет управління та права, 2012.
9. Дагель П.С. Субєктивна сторона злочину і її встановлення / П.С. Дагель, Д.П. Котов. – Вороніж: В-цтво Вороніжського у-ту, 1974.
10. Котюк В.О. Теорія вини / В.О. Котюк. – К.: Істина, 2010.
11. Коржанський М.Й. Презумція невинуватості і презумпція вини: монографія / М. Й. Коржанський. – К.: Атіка, 2004.
12. Кримінальний кодекс УРСР, затверджений Законом від 28.13.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР від 12.01.1960. – 1961 р. - № 2.
13. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник. – Київ.: Істина, 2005.
14. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина / П.С. Матишевський. – К.: А.С.К., 2001.
15. Мельник В.І., Клименко В.А. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – Київ.: Юридична думка, 2004.
16. Основи кримінально-правової заборони. Криміналізація і декриміналізація / під ред. В.Н. Кудрявцева, А.М Яковлева. – М.: Наука, 1982.
17. Піонтковський А.А. Кримінальне право РСФРС. Загальна частина / А.А. Піонковський. – М.: Держ. в-цтво, 1924.
18. Строган А. Характеристика вини у кримінальному праві / Юридичний вісник України. – 2007. - № 20.
19. Сташис В.В., Тацій В.Я. Кримінальне право України. Загальна частина. – К.: Юрінком Інтер, 2007.
20. Утевский Б.С. Вина у радянському кримінальному праві / Б.С. Утевський. – М.: Госюриздат, 1950.
21. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для ВНЗ. – К.: Атіка, 2004.
22. Шаблистий В. Обєктивне ставлення у вину в суб’єктивній кримінальній відповідальності // Юридична Україна. Кримінально-правові науки. – 2013. - № 2.
23. Шемляков П.О., Хохлова І.В. Кримінальне право України. Загальна частина. – Київ, 2006.
24. Якушин В.А. Субєктивне ставлення і значення у кримінальній справі / В.А. Якушин. – Тольяті: ТолПІ, 1998.

Унікальність