Курсова Примусове лікування. Відмінність від примусових заходів медичного характеру

  • Код товару: 14057
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Примусове лікування. Відмінність від примусових заходів медичного характеру на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 27

Зміст

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
1.1. Правова природа, поняття та сутність примусових заходів медичного характеру
1.2. Види примусових заходів медичного характеру
1.3. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру 
РОЗДІЛ 2. ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
2.1. Поняття та мета примусового лікування
2.2. Порядок застосування примусового лікування
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела
1. Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 407 с.
2. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина: [підручник] / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф.  М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.
3. Бажанов М. И. Объективная сторона преступления / М. И. Бажанов //  Уголовное право УССР. Часть Общая. – К. : Вища школа, 1984. – С. 81–97.
4. Бандурка О. М. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Кол. авторів Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К. та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки. − Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. − 407 с.
5. Беклеміщев   О.  В.   Примусові   заходи   медичного   характеру:   деякі   проблеми юридичної природи та правове регулювання / Беклеміщев   О.  В. // Вісник Запорізького юридичного інституту. –  2010. – № 2. – с. 70-74.
6. Бурдін В. Поняття, підстави та правова природа примусового лікування / Бурдін В. // Право України. - 2010. - № 3. - с. 10-19
7. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]   / Р. В. Вереша; Акад. адвокатури України. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.
8. Жук І. В. Примусові заходи медичного характеру  та примусове лікування: правова природа, поняття та сутність / Жук І. В. // Правова система: теорія та практика. – 2008. – № 1. – С. 32-35.
9. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 17.05.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page
10. Мельник М. І. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
11. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.- 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2007.- 1184 с.
12. Мерненко А. М. Примусові заходи медичного характеру: правова природа інституту, поняття та сутність / Мерненко А. М. // Від громадянського суспільства до правової держави. - Харків. - 2012. - с. 316 - 321 
13. Наровська К. Б. До питання уніфікації законодавства України, що регулює застосування примусового лікування / Наровська К. Б. // Вісник Академії адвокатури України. - № 2(24). - 2012. - с. 47-53
14. Омельчук О. М. Кримінальне право України: [навч. посіб.]  / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін та ін. - За ред. О. М. Омельчука. - К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. - с. 297
15.  Потребенько М. О. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Під загальною редакцією Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. — К., — "ФОРУМ", 2001, у 2-х ч. - с. 569
16. Сташис В. В., Тацій В. Я. Кримінальне право України: Загальна частина : [підручник] / [Ю. В. Баулін,  В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. –  4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – с. 456
17. Сташис В. В., Тацій В.Я. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін., за заг. Ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 1196 с.
18. Хохлова І. В., Шем’яков О. П.  Кримінальне право України (Загальна частина): [навч. посіб.] - Київ: Центр навчальної літератури 2006. - с. 272 

Унікальність