Курсова Предмет злочину у кримінальному праві України

  • Код товару: 14056
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Предмет злочину у кримінальному праві України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 28

Зміст

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття об'єкта злочину як передумови пізнання предмета злочину
РОЗДІЛ 2. Предмет злочину як факультативна ознака складу злочину
2.1. Визначення поняття “предмет злочину”
2.2. Ознаки предмета злочину
2.3 Місце та значення предмета у складі злочину
РОЗДІЛ 3. Проблеми розмежування предмета злочину від ознак об'єктивної сторони
ВИСНОВОК
ДОДАТОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела
1. Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 407 с.
2. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина: [підручник] / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф.  М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.
3. Бикмурзин М. П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ [Текст] / Бикмурзин М. П. –М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.
4. Дзюба Ю. П. Предмет злочину як ознака складу злочину: методологічні аспекти дослідження [Текст] / Дзюба Ю. П. // Вісник Академії адвокатури України. - № 1 (14). - 2009. - с. 273-274
5. Кваша О. О. Засоби вчинення злочину [Текст] / Кваша О. О. //– К.: ТОВ «Видавництво “Юридична думка”», 2007
6. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны [Текст] / Коржанский Н. И. // -   Академия МВД СССР, 1980. - с. 250
7. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 27.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page
8. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Г.В. Андрусів, П. П. Андрушко, В.В. Беньківський та ін., П. С. Матишевський та ін. — К.: Юрінком-Інтер, 1997. — с. 423
9. Михайленко П. П. Уголовное право Украины. Общая часть. [учебник] /  Михайленко П. П. – Киев, 1995. – с. 376.
10. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А. А. Музика, Є. В.  Лащук. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 192 с.
11. Сташис В. В. Кримінальне право України: Загальна частина: [підручник]  / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.
12. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина [навч. посіб.] –. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с. 
13.  Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления  [Текст]  / Трайнин А.Н. — М.: Госюриздат, 1957.
14. Хохлова І. В. Кримінальне право України (Загальна частина): [навч. посіб.] / Хохлова І. В., Шем'якова О. П. - Київ: Центр навчальної літератури. - 2006. - 272 с.
15. Шевчук В. В. Об'єкт злочину за Кримінальним право України [Текст] / Шевчук В. В., Охман 
Унікальність