Курсова Кримінально-правова характеристика злочинної організації

  • Код товару: 14026
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінально-правова характеристика злочинної організації на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 30

 

 

Зміст

Вступ
Розділ 1. Визначення поняття “злочинна організація” 
Розділ 2. Об'єктивні ознаки створення злочинної організації
2.1 Об'єкт створення злочинної організації
2.2 Об'єктивна сторона створення злочинної організації
Розділ 3. Суб'єктивні ознаки створення злочинної організації
3.1 Суб'єкт створення злочинної організації
3.2 Суб'єктивна сторона створення злочинної організації
4. Звільненні від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації.
Висновок.
Література.

Джерела

1. Кримінальний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2013. - с. 369

2. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР),. - 2003. - № 39, ст. 351

3. Постанова Пленуму Верховного суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 “Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями”

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — 9-те видання, переробл. та доповн. — К.: Юридична думка, 2012. — 1316 с.

6. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

7. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник.  – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 496 с.

8. Кримінальне  право  України.  Особлива  частина:  Підручник /Під.  ред.  М.І. Бажанова,  В.В.  Сташиса,  В.Я.  Тація. -К., 2003.  - 508

9. Баулін Ю.В. Актуальні проблеми кримінального права : Х.: Нац ун-т Юрид. Акад. ім. Я.Мудрого. - 2007. - 142 с.

10. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / П.С. Матишевський. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.

11. Тихий В.П. Злочини проти суспільної  (загальної) безпеки. –Харків, 1996. - 101

12. Нікіфоров  В.Ю.  Об’єкт  злочину,  передбаченого  ст. 255  КК  України «Створення злочинної організації». Проблеми теорії та практики // Форум права. -2007. -№ 3. – с.185-189 

13. Волков Ю.Г., Поликаров В.С. Человек:  Энциклопедический  словарь. -М.: Гардарики, 1999.

14. Українець В.В. Створення злочинної організації: особливості зовнішнього прояву // Вісник Академії адвокатури України. -№ 1(14). - 2009. - 108 — 113 с.

15. Макарь И. Соучастие в преступлении (понятие, виды и формы соучастия) / И. Макарь // Закон и жизнь. – 2006. – № 6. - 203 — 209

16. Стадник С.В. Проблеми визначення поняття злочинної організації / С. В. Стадник // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2002. — Вип. 2. — С. 194—201

17. Чорний Р.Л. Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації // Університетські наукові записки . - 2005. - № 1-2 (13 — 14). - с. 217 — 222

18. Анохіна Л.С.  Суб’єкт  злочину,  передбаченого  ст.255  КК  України «Створення  злочинної організації». Проблеми визначення співучасників // Форум права. -2007. -№ 3. – С.22-25 

19. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. –М., 1941 — 262 с.


Унікальність