Курсова кримінально-правова характеристика захоплення заручників

  • Код товару: 14024
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінально-правова характеристика захоплення заручників на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 30

Зміст

Вступ
Розділ 1. Об'єктивні ознаки захоплення заручників
1.1 Об'єкт захоплення заручників
1.2 Об'єктивна сторона захоплення заручників
Розділ 2. Суб'єктивні ознаки захоплення заручників
2.1 Суб'єкт захоплення заручників
2.2 Суб'єктивна сторона захоплення заручників
Розділ 3. Відмежування захоплення заручників від інших злочинів
Розділ 4. Кваліфікуючі ознаки складу злочину захоплення заручників
Висновок
Література

Джерела

1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей” - с. 36

2. Кримінальне право України  від 05 квітня 2001 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131

3. Міжнародна конвенція про боротьбу із захоплення заручників від 17 грудня  1979 року.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.-4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2007.- 1184 с

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В.  Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

6. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под редакцией Ю.А. Кармазина и Е.Л. Стрельцова. - Харьков, ООО - Одиссей -  2001.- 960 с.

7. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

8. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : Підручник для вузів / ред. П. С. Матишевський, С. С. Яценко, П. П. Андрушко. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 896 с. 

9. Саінчин О.С. Міжнародно-правова регламентація боротьби із захопленням та вбивством заручників // Актуальні проблеми держави і права. - Випуск 65. - №  2. - 2012. - с. 554 — 558

10. Смирнов А.А., Косінов Б.Є. Щодо з'ясування питань кваліфікації та використання ст. 147 Кримінального кодексу України // Право України.— 2002.— № 3.— с. 150–153.

11. Симонов В. И. Уголовно-правовая характеристика физического насилия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Симонов Владимир Иванович. - Свердловск, 1972. - 25 с.

12. Володина О.О. Фізичне насильство як спосіб захоплення заручників // Право і безпека. - 2012. - №4 (46) — 139 -143

13. Гаухман Л. Д. Борьба с насильственними посягательствами / Л. Д. Гаухман. - М. : Юрид. лит., 1969. - 120 с

14.  Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник.  – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 496 с.

15. Панов Н. И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления / Н. И. Панов. - Харьков : Харьков. юрид. ин-т, 1984. - 112 с.

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 07 лютого 2003 року № 2

17. Харь І.О. Суб'єкт злочинів проти волі, честі та гідності особи // Юридична наука. - №4. - 2012. - с. 134 — 140

18. Ємельянов В.П. – Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та особистої волі особи – Х.: 2000 – 340 с.


Унікальність