Курсова Кримінально-правова характеристика порушення авторських прав і суміжних прав

  • Код товару: 14030
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінально-правова характеристика порушення авторських прав і суміжних прав на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 27

Зміст

Вступ
Розділ 1. Об'єктивні ознаки порушення  авторського права і суміжних прав 
1.1 Об'єкт   порушення  авторського права і суміжних прав
1.2 Предмет порушення  авторського права і суміжних прав
1.3  Об'єктивна сторона порушення  авторського права і суміжних прав
Розділ 2 Суб'єктивні ознаки  порушення  авторського права і суміжних прав
2.1  Суб'єкт порушення  авторського права і суміжних прав
2.2 Суб'єктивна сторона  порушення  авторського права і суміжних прав
Розділ 3 Кваліфікуючі ознаки порушення  авторського права і суміжних прав
Висновок
Список літератури.

Джерела

1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”, - 2013. - 36 с.

2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), - 1994. - № 13. - ст. 64

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР) — 2001. -  № 25-26. -  ст. 131

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /  За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка - 7-ме вид., переробл. та до- пов - К.: Юридична думка, 2010 - 1288 с.

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В.  Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

6. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.) / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка - К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.

7. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

8. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник.  – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 496 с.

9. Гулкевич В.Д. Родовий об’єкт кримінально-караного порушення авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2005. – №1. – С. 30-36.

10. Гулкевич В.Д. Характеристика незаконного відтворення та розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав як основних різновидів злочину, передбаченого ст. 176 КК України  // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №10. – С. 41-50.

11. Рудник Т.В. Відповідальність за порушення авторського права // Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - с. 248 — 251

12. Мельникова Т.В. Проблеми кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав // Право України. – 2004. - № 3. - с. 95 — 101

13. Харченко В.Б. Суспільно небезпечні наслідки злочинного порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності: проблеми визначення та встановлення  // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 945. Серія «ПРАВО». - Випуск № 9. -  2011. - с. 229 — 233

14.  Орешкин М.И. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / М.И. Орешкин. - М., 2006. - С. 21.

15. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик. - М. : Ладомир: "Издательство ЮНЕСКО", 2002. - 788 с.

16. Нестеренко Н.О. Суб’єкт злочину, передбаченого ст. – 176 кримінального 


Унікальність