Курсова Кримінально-правова характеристика неосудності в кримінальному праві

  • Код товару: 15348
  • Наявність: В наявності
120 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Кримінально-правова характеристика неосудності в кримінальному праві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Генезис становлення поняття неосудності в кримінальному праві 
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика неосудності у кримінальному праві України
2.1. Поняття неосудності в кримінальному праві
2.2. Медичний критерій неосудності
2.3 Юридичний критерій неосудності
РОЗДІЛ 3. Зарубіжний досвід неосудності у кримінальному законодавстві
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.Балабанова A.M. Судебная патопсихология(вопросы определения нормы и отклонений) / A.M. Балабанова. – М.: Сталкер, 1998. – 432 с. 

2. Бажанов М.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.
3. Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження): монографія / В. М. Бурдін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010 . – 780 с. 
4. Васильєв А.А. Проблеми осудності у кримінальному праві. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – Харків, 2005. – 218 с. 
5. Заяць Р. Я. Поняття та співвідношення неосудності з іншими поняттями / Р. Я. Заяць // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2013. - Вип. 11. - С. 227-231
6. Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2007. – 478 с. 
7. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 31.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.В. Гавриш та ін.; за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ«Одіссей», 2004. – 1152 с. 
9. Лень В. В. Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – Харків, 2003. – 215 с. 
10.Лунц Д. Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной психиатрии. – М.: Изд. «Медицина», 1966. – 236 с.
11. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М.: «Зерцало», 2001. – 560 с. 
12. Марчук А. І. Судова психіатрія. Навчальний посібник.– К.: Атіка, 2003.– 240 с. 
13. Михеев Р. И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности (Теория и практика): Автореф. дис… д-ра юрид. наук: (12.00.08)/ НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной Прокуратуры Рос. Федерации. – М., 1995 – 70 с.
14. Трахтеров В. С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (исторический очерк). – Харьков, 1992. – 83 с. 
15. Уголовный кодекс Азербайджанской республики. – Баку: Издательство «Юридическая литература», 2000. – 224 с.
16. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б.В. Волженкин, пер. с англ. И.В. Мироновой. 2-е изд. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 510 с. 
17. Уголовный кодекс Дании / Под ред. С.С. Беляева. – М.: б/и, 2001. –172с. 
18. Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с предисл. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. – М.: Зерцало, 1998. – 218 с. 
19. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева, пер. с китайского Д.В. Вичикова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 303 с. 
20. Уголовный кодекс Республики Куба / Пер., вступ. ст. и ред. заслуж. деятеля науки РСФСР, проф. П.И. Грашаева. – М.: б/изд, 1983. – 277с. 
21. Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. С польск. Барилович Д.А. и др.; Под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. – Мн.: Тесей, 1998. – 128 с. 
22. Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование канд. юрид. наук. доц. Л.В. Головко, канд. юрид. наук. доц. Н.Е. Крыловой; перевод с французского и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н.Е. Крыловой. – СПб.: Издательство«Юридический центр Пресс», 2002. – 650 с. 
23. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. – 208 с. 
24. Уголовный кодекс Швейцарии/ Пер. с нем. – М.: Изд.-во «Зерцало», 2000. – 138 с. 
25. Уголовный кодекс Швеции/ Перевод с англ. УК Швеции по состоянию на1 мая1999 г. С.С. Беляева. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000. – 167 с. 
26. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів - К.: Атіка, 2004.- 488 с.

Унікальність