Курсова Кримінально-правова характерисика шпигунства

  • Код товару: 14022
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінально-правова характерисика шпигунства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 29

Зміст

Вступ
Розділ 1. Об'єктивні ознаки шпигунства
1.1 Об'єкт та предмет шпигунства
1.2 Об'єктивна сторона шпигунства
Розділ 2. Суб'єктивні ознаки шпигунства
2.1 Суб'єкт шпигунства
2.2 Суб'єктивна сторона шпигунства
3. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство
4. Проблемні питання кваліфікації злочинів за ст. 114 Кримінального Кодексу України
Висновок
Література

Джерела
1. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року /  Відомості Верховної Ради України (ВВР), - 2003 - № 39, - ст. 351
2. Закон України «Про державну таємницю» вiд 21 сiчня 1994 / Відомості Верховної Ради України (ВВР), - 1994, -№ 16, ст. 93 
3. Кримінальний Кодекс України від 05 квітня 2001 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001,- № 25-26, - ст.131
4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В.  Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.
5. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М. Й.- К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, - 2001.- 656с.
6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /  За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка - 7-ме вид., переробл. та допов - К.: Юридична думка, 2010 - 1288 с.
7. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под редакцией Ю.А. Кармазина и Е.Л. Стрельцова. - Харьков, ООО - Одиссей -  2001.- 960 с.
8. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник.  – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 496 с.
9. Матишевский П.С., Яценко С.С. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів. - К.: Юрінком Інтер, 1999. — 896 с. 
10. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.) / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка - К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.
11. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
12. Лантіонов Я.О. Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони // / Я. О. Лантінов // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 570–574
13. Вовк О.О. Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек // Часопис Київського університету права. - 2013. - №2. - с. 43 -47
14.  Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф.,заслуженного деятеля наук РФ А.И. Коробеева. Т.1. : Преступление и наказание. – СПб. :Изддво Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 1133 с.
15. Харь І.О. Суб'єкт злочинів проти основ національної безпеки України // Юридична наука. - № 6. - 2011. - с. 105 — 110
16. Павлов В.Г. Субъект преступления / В.Г. Павлов. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 318 с.

Унікальність