Курсова Кримінальна відповідальність за замах на злочин

  • Код товару: 14020
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінальна відповідальність за замах на злочин на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 28

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика замаху на злочин
1.1 Поняття замаху на злочин
1.2 Об'єктивні та суб'єктивні ознаки замаху на злочин
РОЗДІЛ 2. Види замаху на злочин
2.1 Закінчений та незакінчений замах на злочин
2.2 Замах на непридатний предмет та замах з непридатними засобами
РОЗДІЛ 3. Відмежування замаху  на злочин від готування до злочину та від закінченого злочину
РОЗДІЛ 4. Підстави кримінальної відповідальності за замах на злочин
ВИСНОВОК 
ДОДАТОК
ЛІТЕРАТУРА

Джерела

1. Карамзин Ю. А.  Уголовный  кодекс  Украины.  Комментарий  /  под  редакцией  Ю.А.  Карамзина  и  Е.Л.  Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2001. –  960 с.

2. Шевчук А. В. Замах на злочин та його ознаки / Шевчук А. В. // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2001. - № 103. - с. 92-96

3. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления / Трайнин А. Н. // - Москва, 1957.

4. Иванов В. Д. Ответственность за покушение на совершение преступления по советскому уголовному праву: автореф. диссер. на соискание ученой степени канд. юрид. / В. Д. Иванов. – М., 1968.  – 16 с.

5. Гринь М.В. Неоконченое преступление: автореф. дис. на соискание научной степени канд.. юрид. наук. / М.В. Гринь. - Краснодар, 2003. - 20 с.

6.  Козлов А. П. Учение о стадиях преступления / А.П. Козлов. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 353 с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. — К., — "ФОРУМ", 2013, у 2-х ч.

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.-4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2007.- 1184 с

9. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Г.В. Андрусів, П. П. Андрушко, В.В. Беньківський та ін., П. С. Матишевський та ін. — К.: Юрінком-Інтер, 1997. — с. 423

10. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина: [підручник] / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф.  М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

11. Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 407 с.

12. Хохлова І.В., Шем'якова О.П. Кримінальне право (загальна частина): [навч. посіб.]. - Київ: Центр навчальної літератури. - 2006. - 272 с.

13. Сташис В. В. Кримінальне право України: Загальна частина: [підручник] / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

14. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : монографія / Н. В. Маслак. — Х. : Право, 2010. — 232 с.

15. Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / А.Н. Трайнин. – М.: Юрид. лит., 1951. – 388 с.

16. Горностай О. В. Підстава кримінальної відповідальності за замах на злочин / Горностай О. В. // Право України. - 2012. - № 12. - с. 7-15

17. Кузнецова Н. Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву / Н. Ф. Кузнецова. – М.: Изд-во МГУ, 1958. – 203 с.

18. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 27.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page


Унікальність