Курсова Кримінальна відповідальність та її підстави

  • Код товару: 14021
  • Наявність: В наявності
120 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Кримінальна відповідальність та її підстави на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 33

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1.1. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності

1.2. Види кримінальної відповідальності

РОЗДІЛ 2.  ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2.1. Матеріальна підстава

2.2. Формальна підстава

РОЗДІЛ 3. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

3.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим

3.3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки

3.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки

3.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Бантишев О. Ф. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина [Текст]: пост. комент. та наук.-теорет. характеристика окремих положень / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. - К.: Видавець Паливода А. В., 2010. - 334 с.

2. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст]:  Монографія / Ю. В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.

3. Герасимчук О. П. Процесуальне регулювання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим [Текст] / О. П. Герасимчук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”. - 2012. – С. 251-253.

4. Гнатенко Є. С. Підстави кримінальної відповідальності за законодавством України / Є. С. Гнатенко // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. – 2013. - № 2. - С. 102-106. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2013_2_17.pdf

5. Грищук В.К. Поняття, види, підстави і форми реалізації кримінальної відповідальності [Текст] / К. В. Грищук // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1(1). – С.50-65.

6. Камінський В. П. Узагальнення практики застосування звільнення від кримінальної відповідальності та кримінального покарання у 2011 - 2012 роках / Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області. – 2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gmm.vn.court.gov.ua/sud0205/analiz/30090/

7. Кобернюк В. В. Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки [Текст] / В. В. Кобернюк // Юридичний вісник Одеської юридичної академії. – 2014. - № 2 . – с. 245-250.

8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

9. Кримінальне право України: Загальна частина [Текст]: підручник / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 455 с.

9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341- III / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651- VI / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 3-10. – 474 с.

11. Куц В. М. Проблеми кримінальної відповідальності: навчальний посібник [Текст] / В. М. Куц. – К.: Нац. акад. прокуратури України, 2013. – 323 с.

12. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова від 23.12.2005 № 12 / Верховний суд України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05

13. Рішення конституційного суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність): Рішення від 27.10.1999 № 9-рп/99 / Конституційний суд України // Офіційний вісник України. – 1999. - №44. – с. 71.

14. Рогатюк І. В.  Роль прокурора у звільненні особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям [Текст] / І. В. Рогатюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . – 2014. - № 1. - С. 140-151.

15. Сахнюк C. В. Загальна характеристика кримінальної відповідальності як основної категорії кримінального права [Текст] / С. В. Сахнюк // Юридичний журнал. – 2009. – № 11. – С. 71-78.

16. Українське кримінальне право. Загальна частина [Текст]: підручник / [Берзін Павло Сергійович та ін.]; за заг. ред. В. Навроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 711 с.

17. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст]: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / П. Л. Фріс. – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

18. Юрдига О. С. Узагальнення судової практики застосування законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності або від кримінального покарання / Апеляційний суд м. Києва. – 2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apcourtkiev.gov.ua/apcourtkiev/uk/publish/article/94913;jsessionid=08CD45DFB1B76DB2037B837BD35FA034


Унікальність