Курсова Катування

  • Код товару: 14017
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Катування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 27

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КАТУВАННЯ
1.1. Визначення поняття катування та його об'єкта в кримінальному праві
1.2. Кримінально-правова характеристика об'єктивної сторони катування
РОЗДІЛ 2. СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КАТУВАННЯ
2.1. Суб'єкт катування
2.2. Суб'єктивна сторона катування
1.3. Кваліфікуючі ознаки катування
РОЗДІЛ 3. ВІДМЕЖУВАННЯ КАТУВАННЯ ВІД ПОБОЇВ ТА МОРДУВАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Джерела

1. Кримінальний кодекс України. — Х.: ТОВ “Одіссей”. — 2014. — с. 396

2. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або     таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 року: [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085

3. Токійська декларація Основні принципи, стосовно тортур та інших видів жорстокого, негуманного, принизливого поводження чи покарання у разі затримання та ув'язнення від 01.10.1975 р.: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_011

4. Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9.12.1988 року  Звід принципів захисту всіх осіб, що підлягають затриманню або ув'язненню в будь-якій формі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_206

5. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е-вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

6. Борисов В.И.  Преступления против жизни и здоровя: вопросы квалификации / В. И. Борисов, В.Н. Куц. – Харьков : НПКФ «Консум», 1995. –104 с.

7. Брыч Л. П. Преступления против здоровья и против безопасности жизни и здоровья по законодательству Украины. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 116 с.

8. Грищенко О. В. Проблеми кваліфікації та відмежування побоїв та мордування  [Текст] / Грищенко О. В. // Європейські перспективи. — № 11. — 2013. — с. 75-82

9. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар у 2 Т. / за заг ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид. Допов.  — Т. 2. — Х. : Право, 2013. - с. 989

10. Марадіна Ю. С. Катування: злочин з формальним чи матеріальним складом?  [Текст] / Марадіна Ю. С. // Питання боротьби зі злочинністю. — 2013. — № 25. — с. 230-240

11. Михайленко Д. Г. Кримінально-правова характеристика катування [Текст] / Михайленко Д. Г. // Часопис Академії адвокатури України. —№ 13. — 2011. — с. 1-9

12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.- 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2007. — 1184 с.

13. Сташис В.В. Злочини проти життя та здоров’я особи // Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін. Юре», 1997. – С. 334-421

14. Телесніцький Г. Н. Кримінально-правова характеристика катування за законодавством України та інших країн [Текст]  / Телесніцький Г. Н. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 2012. — Т. 1 (3). — 166-175 С.

15. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М.І. Хавронюк. – К.: Істина, 2004. – 504 с.

16. Харь І. О. Суб’єктивні ознаки і їх вплив на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження [Текст] / Харь І. О. // Юридична наука. — № 4. — 2013. — с. 104-112

17. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти здоров’я особи за КК України [Текст] / Харь І. О. // Юридична наука. — № 2. — 2012. — с. 128-136

18. Хилюк С. В. Розвиток науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання особливої частини): дис. … канд. юрид. Наук / С. В. Хилюк. – с. 62-63

19. Шевчук В. В. Об'єкт злочину за кримінальним право України [Текст] / Шевчук В. В., Охман О. В. // Університетські наукові записки, 2006. — № 2(18). — с. 234-239

20. Шульга А. Деякі питання кримінальної відповідальності за катування / А. Шульга, В. Павликівський [Текст] // Юрид. Радник. – 2005. – № 5. – С. 80.

21. Шульга А. Коментар до статті 127 «Катування» Кримінального кодексу України / А. Шульга, В. Павликівський // Законодавство України: Науково-практичні коментарі : Юридичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 90–100.


Унікальність