Курсова Історія розвитку науки кримінального права в Україні та світі

  • Код товару: 14016
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Історія розвитку науки кримінального права в Україні та світі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 28

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1.1. Наука кримінального права у вітчизняній системі юридичних наук
1.2. Наука кримінального права у системі зарубіжних юридичних наук
РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
2.1. Зародження кримінального права в первісному суспільстві
2.2. Кримінальне право Середньовіччя
РОЗДІЛ 3. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
3.1. Наука кримінального права часів СРСР
3.2. Наука кримінального права незалежної України
ВИСНОВОК

Джерела

1. Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В., Дудоров О.О. та ін. / За ред. Мельника М.І., Клименка В.А., Кримінальне право України: загальна та особлива частини. Підручник у 2-х тт. (затв. МОН України).- 5-е вид.  –2009. – 744 с.

2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів освіти / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків.: Юрінком Інтер-Право, 2008. – 416 с. 

3. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха реформирования / пер. с англ. – М. : МГУ, 1994. – 592 с.

4. Борисов В. Діяльність відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України: двадцять років досвіду [Електронний ресурс] / В. Борисов, В. Батиргареєва // Вісник Національної академії правових наук України . - 2013. - № 2. - С. 232-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2013_2_30.pdf

5. Галабала М. В. Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) [Електронний ресурс] / М. В. Галабала // Форум права . - 2012. - № 4. - С. 171-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2012_4_28.pdf        

6. Гриненко А. В. Система принципов уголовного процесса и её реализация на досудебных стадиях : дисс. канд. юрид. наук / А. В. Гриненко. – Воронеж, 2001. – 471 с. 

7. Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії, методології та тео-рії: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1992. – 393 c.

8. Касумов Ч. С. Презумпция невиновности в советском праве. – Баку, 1984. – 140 с. 

9. Колос М. Становлення та розвиток науки кримінального права / М. Колос // Правова доктрина України : у 5 т. — Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргарєєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. — Х.: Право, 2013. — 304 c.

10. Колос М. І. Становлення та розвиток науки кримінального права в Україні // Вісник Асоціації кримінального права України. [Електронний ресурс]. - 2014, № 1(2). - С. 86-102. Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/site.ru/index.php?option

11. Кубинська О. П. Становлення наукових уявлень про кримінально-процесуальні принципи // АДВОКАТ №11(134). – 2011. - С. 20-24. 

12. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні : Закон України від 17 квітня 1991 р. № 3812 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 22. – Ст. 262.

13. Стрельцов Є. Л. Сучасні завдання кримінально-правової науки [Електронний ресурс] / Є. Л. Стрельцов // Університетські наукові записки. - 2012. - № 1. - С. 545-547. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Unzap_2012_1_67.pdf

14. Фесенко, Є. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина)/ Є. Фесенко //Право України. - 2010. - N 9. - С. 66-73.


Унікальність