Курсова Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання

  • Код товару: 14009
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом


Кількість сторінок: 26

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.  ПОКАРАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1.1. Поняття та мета кримінального покарання
1.2. Система кримінальних покарань та її значення
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
2.1. Поняття та сутність довічного позбавлення волі в кримінальному праві України
2.2. Порядок та підстави призначення довічного позбавлення волі
РОЗДІЛ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ПОКАРАНЬ
3.1. Відмінність довічного позбавлення волі від позбавлення волі на певний строк
3.2. Довічне позбавлення волі як альтернатива смертній карі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Кримінальний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2013. - с. 365

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи” від 7 лютого 2003 року № 2

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. — К., — "ФОРУМ", 2001,, у 2-х ч.

4. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф.  М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

6. Кримінальне право України. (Загальна частина): Підручник / Кол. авторів Бабенко А.М., Вапсва Ю.А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки. − Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. − 407 с. 

7. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша; Акад. адвокатури України. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.

8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.

9. Кримінальне право України: Навч. Посіб. / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. - За ред. О.М. Омельчука. - К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. - с. 297

10. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін., за заг. Ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 1196 с

11. Селецький С.І. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін,  В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. –  4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – с. 456

12. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. –. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с. 

13. Хохлова І.В.,Шем'яков О.П. Кримінальне право України (Загальна частина): Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури 2006. - 272 с.

14. Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні // Економіка.Фінанси. Право. - №9. - 2011. - с. 31-37

15. Донець Г. Довічне позбавлення волі як альтернатива смертній карі //  Вісник КНУ імені Т.Шевченка.- 2011. -  № 61. -  с. 13-22

16. Хроменко Н.А. Особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,  28-29  берез.  2013 р.).  –  К. :  Державна  пенітенціарна  служба  України, 2013. – 620 с. 

17. Хрустицька О. Довічне позбавлення волі як вид покарання за КК України: проблеми призначення та мета цього покарання // Вісник Київського національного університету  імені Тараса Шевченка. - №  5. - 2012. - с. 15-22

18. Федишин Ю.Ю. Довічне позбавлення волі: теоретичні та практичні проблеми - К.: Національна академія управління, 2011. –  339-345 с.


Унікальність