Курсова Арешт як вид кримінального покарання

  • Код товару: 15303
  • Наявність: В наявності
120 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота на тему Арешт як вид кримінального покарання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Зміст

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАННЯ
1.1. Поняття, ознаки та мета покарання в Кримінальному праві
1.2. Арешт в системі кримінальних покарань
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА АРЕШТУ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
2.1. Загальна характеристика арешту як кримінального покарання
2.2. Принципи призначення покарання у виді арешту
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ
3.1. Направлення засуджених до арешту до місця відбування покарання
3.2. Основні засоби виправлення засуджених до арешту
РОЗДІЛ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ АРЕШТУ ТА КОРОТКОСТРОКОВОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Авраменко А. М. Порівняльний аналіз арешту і короткострокового позбавлення волі [текст] / Авраменко А. М. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету. - 2012. - с. 141 - 152
2. Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна част. : [підручник] / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2009. – 407 с.
3. 15. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна част.: [підручник] / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.
4. Бажанов М. И. Наказание в проэкте УК Украины [текст] / Бажанов М. И. // Проблеми законності: Респ. міжвідомч. зб. - Х., 1999. - Вип. 38. - с. 167-179.
5. Бандурка О. М. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Кол. Авторів Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки. ? Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. ? 407 с.
6. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: [підручник] / Богатирьов І. Г. // – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 352 с.
7. Бурдін В. М. Арешт як вид кримінального покарання [текст] / Бурдін В. М. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - № 5. - с. 215 -221
8. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [навч. посіб.] / Р. В. Вереша // Акад. адвокатури України. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.
9. Ибрагимова А. М. Применение ареста в отношении несовершеннолетних [текст] / Ибрагимова А. М. // Российский следователь. - 2005. - № 4.- с. 10-11.
10. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 04.07.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
11. Кримінально-виконавчий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 07.05.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page
12. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна част.: [підручник] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенювський та ін.; За ред. П. С. Матишевського та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 512 с.
13. Мельник М. І. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с.
14. Мельник М. І. Кримінальне право України. Загальна част.: [підручник] (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична думка, - 2004.- 352 с.
15. Наказ Міністерства Юстиції України Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29.12.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14
16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. — К., — "ФОРУМ", 2001, у 2-х ч. - с. 789
17. Науково-практичний коментар Кримінального / Ю. В. Баулін, В.І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін., за заг. Ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 1196 с.
18. Сташис В. В. Кримінальне право України: Загальна част.: [підручник] / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – с. 456
19. Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна част. [навч. посіб.] / Селецький С. І. // – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.
20. Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право України: [підручник для студ. ВНЗ] / За ред. проф. А. X. Степанюка. - X.: Право, 2005. - 256 с.
21. Хохлова І. В. Кримінальне право України. Загальна част.: [навч. посіб.] / Хохлова І. В., Шем’яков О. П. // - Київ: Центр навчальної літератури 2006. - 272 с.
22. Шинкарьов Ю. В. Проблеми правового регулювання направлення засуджених до арешту до місць відбування покарання / Шинкарьов Ю. В. // Форум права. -2007. -№ 3. – с. 287-292 [Електронний ресурс]. – Режим

Унікальність