Реферат Використання спеціальних знань у розкритті та розслідуванні злочинів

  • Код товару: 16676
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий реферат з криміналістики на тему Використання спеціальних знань у розкритті і розслідуванні злочинів на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 14

Зміст

Вступ
1. Поняття “спеціальні знання” у криміналістиці
2. Суб'єкти застосування спеціальних знань
3. Форми застосування спеціальних знань у розкритті та розслідуванні злочинів
Висновки
Список використаної літератури

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2013. - № 9-10. - № 11-12. - № 13. - ст. 88
2. Волобуєв А. Ф. Криміналістика [Текст] : підручник / [Берназ В. Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Ф. Волобуєва; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 665 с.
3. Маркусь В. О. Криміналістика [навчальний посібник] / Маркусь В. О. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
4. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (Методологические вопросы): Монография. – К.: Вища школа, 1980. – С. 11, 112–115.
5. Грамович Г. И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособ. / Г. И. Грамович. — Минск : МВШ МВД СССР, 1987. — 12 с.
6. Романюк Б. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві: Монографія. – К., 2002.
7. Марчук Р. П. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація [Текст] / Марчук Р. П. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2011. - с. 157 — 160
8. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1994. - № 28 - ст. 232
9. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю.

Унікальність