Реферат Доктрина криміналістики

  • Код товару: 16663
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий реферат з криміналістики на тему Доктрина криміналістики на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 19
Зміст

Вступ
1. Сучасні доктринальні уявлення про криміналістику
2. Предмет і метод криміналістики
3. Загальні засади використання спеціальних знань
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Петришин О. В. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X.: Право, 2014. - 368 с
2. Пясковський В.В. Криміналістика : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. -544 с.
3. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. / В. 10. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.: за ред. В. ІО. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2016. – 640 с.
4. Сабадаш В. П. Криміналістика : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. -. Ларкін - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 228 с.
5. Даньшин М. В. Теоретичні передумови міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу / М. В. Даньшин // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 174–183.
6. Біленчук П. Д., Ярмолюк А. А. Концептуальні основи розвитку криміналістики / Біленчук П. Д., Ярмолюк А. А. // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. - № 2(33). – С. 201-209.
7. Криміналістика : навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. - К. : КНТ, 2011. -504 с.
8. Мировська А. В. Поняття використання спеціальних знань у ході розслідування фальшивомонетництва / Мировська А. В. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. - № 25. – С. 115-122.
9. Шепітько В. Ю. Криміналістика у системі юридичних наук: сучасний стан та розвиток / В. Ю. Шепітько // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 532–535. 
10. Колодіна А. С. Принципи криміналістичної методики при розслідуванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.09 "кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" / Колодіна Анна Сергіївна – Одеса, 2016. – 23 с.
11. Телявська М.М. Використання засобів спеціальної криміналістичноїтехніки в розслідуванні злочинів / Телявська М.М. // Правові засади використання криміналістичних засобів розслідування у кримінальному проваджені. Збірник матеріалів круглого столу (24 квітня 2014 року). - Київ, 2014. - С. 106-111.

Унікальність