Курсова Виїзд на місце пригоди, об'єкти огляду та первинна документація

  • Код товару: 16662
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з криміналістики на тему Виїзд на місце пригоди, об'єкти огляду та первинна документація 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39
Зміст

Вступ
1. Виїзд на місце пригоди, об’єкти огляду та первинна документація
Висновки
2. Практичні завдання
Список використаних джерел

Джерела

1. Криміналістика : навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. - К. : КНТ, 2011. -504 с.
2. Сабадаш В. П. Криміналістика текст : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. -. Ларкін - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 228 с.
3. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 280 с.
4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В.Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко, В.І.Бояров та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 504 с.
5. Данілін С.С., Пархомчук М.А. Особливості огляду місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди / Данілін С.С., Пархомчук М.А. // Криміналістичний вісник. – 2013. - № 2 (20). – С.140-143.
6. ДТП: огляд, документування, аналіз: практ. порадник / М-во внутр. справ України; Експертна служба; [авт.-упоряд.: С.О. Шевцов, В.І. Дячук]. — К.: , 2013. — 264 с.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 08.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/
8. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. / В. 10. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.]: за ред. В. ІО. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2016. – 640 с.
9. Огляд місць дорожно-транспортних пригод та транспортних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ostanovkam.net/index.php/dtp-dlya-chajnikov/85-instruktsiya-po-provedeniyu-osmotra-mesta-dtp
10. Пясковський В.В. Криміналістика текст : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. - 544 с.
11. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
12. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с.
13. Сенченко Н.М. Оцінка висновку експерта в кримінальному провадженні / Н. М. Сенченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - № 4. - С. 243-247.
14. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
16. Бєлан С. В., Луценко Т. О. Особливості залучення спеціаліста-психолога у кримінальному процесі / Бєлан С. В., Луценко Т. О. // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2010. – № 7. – С. 28-36.
17. Кривонос М. В. Участь в проведенні слідчих (розшукових) дій: правовий аспект / Кривонос М. В. // Вісник АМСУ. Серія: “Право”. – 2013. - № 2 (11). – С. 118-124.
18. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
19. Алєксєйчук В. І. Використання спеціальних знань під час огляду місця події при розслідуванні вбивств / Алєксєйчук В. І. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2010. - № 10. –– С. 79-86.
20. Туренко А.М. Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП: підручник для вищих навчальних закладів / А.М. Туренко, В.І. Клименко, О.В. Сараєв, С.В. Данець. – Х.: ХНАДУ, 2012. – 320 c.

Унікальність