Курсова Особливості розслідування сексуальних злочинів

  • Код товару: 17680
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з криміналістики на тему Особливості розслідування сексуальних злочинів 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика сексуальних вбивств
1.1 Криміналістичне поняття та класифікація сексуальних убивств як групи злочинів, об’єднаних криміналістичними ознаками
1.2. Особа злочинця та спосіб вчинення сексуальних убивств у структурі криміналістичної характеристики
РОЗДІЛ 2. Порядок розслідування сексуальних вбивств
2.1. Слідова картина сексуальних вбивств
2.2. Використання спеціальних знань при розслідуванні сексуальних убивств
2.3. Висунення версій і планування розслідування сексуальних вбивств
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Алиева Ш. Новые технологии в экспертизе расчлененных трупов, скелетированных и сожженных останков человека / Ш. Алиева // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика. – Х. : Апостіль, 2014. – Ч. II. – С. 244-252. 
2. Антонян Ю. М. Сексуальные преступления. Чикатило и другие / Ю. М. Антонян. – М., 1993. – 320 с. 
3. Антонян Ю. М. Криминальная сексология. – М., 1999. – 650 с.
4. Белкин Р. С. Криминалистика: учебный словарь-справочник / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1999. – 268 c. 
5. Букаева И. Н., Мальцев В. В. Расследование убийств, совершенных по сексуальным мотивам: Учебное пособие. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2003. – 76 с.
6. Гульман Б. Л. Сексуальные преступле- ния : монография / Б. Л. Гульман. – Х. : ИМП «Рубикон», 1994. – 271 с. 
7. Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. – М., 2010. – С. 216-233.
8. Кашкаров О. О. Вбивства з сексуальних мотивів: проблеми визначення критеріїв класифікації / О. О. Кашкаров, О. Б. Шигонін // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 172-177.
9. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 280 с.
10. Куп’янський М. Г. Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств / М. Г. Куп’янський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 118-127. 
11. Перепечина И. Классификационные вопросы судебной генетической идентификации / И. Перепечина // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика. – Х. : Апостіль, 2014. – Ч. II. – С. 329-339. 
12. Петухов В. А. Криминальное насилие в России: действительность и пути сотрудничества уголовного розыска с психиатрией и психологией / В.А. Петухов // Серийные убийцы: избранные экспертизы / Прилож. к жур. «Криминальная психиатрия и психология». – Ростов н/Д. – 1994. – С. 19-20. 
13. Побегайло Э. Ф. Мотивация сексуальных убийств / Э. Ф. Побегайло, С. Ф. Милюков // Серийные убийства и социальная агрессия. – Ростов н/Д, 1994. – С. 85-86.
14. Пясковський В.В. Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
15. Сабадаш В. П. Криміналістика [текст] : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. І. Ларкін – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 228 с.
16. Саінчин О. С. Основи розкриття деяких видів навмисних вбивств: криміналістичний аналіз : монографія / О. С. Саінчин. – О. : Юрид. літ-ра, 2004. – 351 с.
17. Саінчин О. С. Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств / О. С. Саінчин // Право і Безпека. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 146-148.
18. Синєокий О. В. Мотивація девіантних форм поведінки особи, що призводять до сексуальних злочинів: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Синєокий О. В. – Запоріжжя, 2006. – 254 с. 
19. Старушкевич А. В. Криміналістичний аналіз слідової картини сексуальних убивств / А. В. Старушкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – № 60-62. – С. 92-98.
20. Старушкевич А. В. Слідова картина сексуальних убивств : поняття та криміналістичний аналіз / А. В. Старушкевич // Право і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 94-112.
21. Старович З. А. Судебная сексология. – М. : Юрид. лит., 1991. – 336 с. 
22. Уманський Д. О. Судово-медична ідентифікація особи за допомогою дослідження геномної ДНК у цитологічних препаратах, приготовлених з мікрослідів крові / Д. О. Уманський // Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15. – №4. – С. 101-104. 
23. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.]: за ред. В. ІО. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с.
24. Шостакович Б. В. Феномен серийных сексуальных убийств / Б. В. Шостакович // Серийные убийства и сексуальная агрессия. – Ростов н/Д. – 1994. – С. 105-106. 
25. Якимова С. В. Поняття та кримінологічна характеристика «сексуальних злочинів» / С. В. Якимова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 159-165.

Унікальність