Курсова Основи ідентифікації особи за ознаками зовнішності

  • Код товару: 16674
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з криміналістики на тему Основи ідентифікації особи за ознаками зовнішності 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.Поняття і наукові засади криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини
1.1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
1.2. Ознаки людини та їх класифікація
РОЗДІЛ 2. Методика опису ознак зовнішності людини
2.1. Опис ознак і властивостей зовнішності людини (словесний портрет
2.2. Джерела інформації про зовнішній вигляд людини
РОЗДІЛ 3. Збирання і використання джерел інформації зовнішності людини для її розшуку й ідентифікації
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Пясковський В. В. Криміналістика [текст] : Підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
2. Когутич І. І. Криміналістика [Текст] : Курс лекцій / І. І. Когутич. – Київ : Атіка, 2008. – 888 с.
3. Криміналістика За ред. В. Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.
4. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / Салтевський М. В. – К. : Кондор, 2008 – 594 с.
5. Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ А. П. Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 440 с.
6. Словник української мови. – К. : Наук. думка,1970. – Т.1. – 799 с. 
7. Словник української мови. – К. : Наук. думка,1974. – Т.5. – 840 с.
8. Криміналістика.: Підручник для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко; За ред.акад. П. Д. Біленчука. – К. : АТІКА,1998. – 416 с.
9. Цветков П. П. О криминалистическом исследовании внешнего облика человека // Правоведение. – 1972, №2. – март-апрель Изд-во Ленингр. ун-та.,1972. – С. 121-127.
10. Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І.та ін. Криміналістика: Підручник / За ред. П. Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Атіка, 2001. – 544 с. 
11. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. – К. : МАУП,2001. – 216 с. 
12. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика : Учебник для вузов / Под ред. проф. Р. С. Белкина. – М. :Изд-во НОРМА (Изд. группа «НОРМА-ИНФРА. М»), 2001. – 990 с.
13. Терзиев Н. В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности: Учеб. пособие. – М. : 1956. – 131 с.
14. Криминалистика. Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Н. П. Яблоков. – М. : Изд-во БЕК,1995. – 708 с. 
15. Криминалистика / Под ред. проф. В. А. Образцова. – М. : Юрист, 1995. – 592 с. 
16. Салтевский М. В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: Лекция. – К. : НИ и РИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1983. – 44 с. 
17. Жолнович І. В. Поняття та структура зовнішності особи // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С.593-598.
18. Жолнович І. В. Словесний портрет як метод фіксації ознак зовнішності особи // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Львів, 2004. – Вип.40. – С.415-420.
19. Гора І. В. Криміналістика: Навч. посіб./ Гора І. В., Іщенко A. B., Колесник В. А. –4-те вид., випр. та доп. – К. : Вид. Паливода A. B., 2007. – 236 с
20. Кофанов A. B. Криміналістика: Посіб. для підготовки до іспитів / A. B. Кофанов, О. С. Кофанова. – К. : ФОП О. С.Ліпкан, 2011. – 248 с.
21. Жолнович І. В. Деякі проблемні питання визначення поняття криміналістичного опису особи за ознаками зовнішності // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2002. – Випуск VІІІ. – С.229-232.

Унікальність