Курсова Організація роботи слідчо-оперативних груп при виїзді на місце події

  • Код товару: 15687
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з криміналістики на тему Організація роботи слідчо-оперативних груп при виїзді на місце події 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЇ ГРУПИ
1.1. Створення та визначення складу слідчо-оперативної групи 
1.2. Організація роботи та планування діяльності слідчо-оперативної групи
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЇ ГРУПИ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
2.1. Визначення учасників слідчо-оперативної групи в залежності від виду вчиненого злочину
2.2. Підготовка, етапи, прийоми огляду місця події
2.3. Використання науково-технічних засобів при огляді місця події
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Топчій В. В. Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп / Топчій В. В. // Юридичний вісник. – № 4 (33). – 2014. – C. 138–143
2. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп. МВС України; Наказ, Інструкція від 20.10.2014 № 1107 // Електроний ресурс – режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1618-14
3. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних України; Наказ, Положення, Інструкція від 14 серпня 2012 року N 700 // Електроний ресурс – режим доступу : http: //document.ua/pro-organizaciyu-vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvannj-doc119907.html
4. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. МВС України; Наказ, Положення, Інструкція від 09.08.2012 № 686. Редакція від 13.03.2015 // Електроний ресурс - режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
5. Гумін О. М. Організація роботи слідчо-оперативної групи під час досудового розслідування кримінальних правопорушень / О. М. Гумін // Право та державне управління. – 2013. – № 1. – С. 102–106
6. Остапчук М. С. Організація та планування провадження досудового розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми / Остапчук М. С. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – № 2. – 2014. – С. 344–356
7. Сабадаш В. П. Криміналістика : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. – Ларкін – К. : "Центр учбової літератури", 2013. – 228 с.
8. Галунько В. М. Взаємодія органів і підрозділів внутрішніх справ України при документуванні та розслідуванні дорожньо-транспортних пригод / Галунько В. М. // Електроний ресурс – режим доступу : http://www.law-property.in.ua/articles/53-halunko-v-interaction-of-the-bodies-and-internal-affairs-of-ukraine-on-documentation-and-investigation-dorozhnotransportnyh-adventures.html
9. Алєксєйчук В. І. Використання спеціальних знань під час огляду місця події при розслідуванні вбивств / Алєксєйчук В. І. // Сучасні проблеми криміналістики. – № 10. – 2010. – С. 79–86
10. Качковський М. С. Особливості огляду місця події під час розслідування умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції/ Качковський М. С. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». – Т. 27 (66). – 2014. – № 2. – С. 136–142
11. Варфоломеєва, Т.В. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В.Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
12. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Слідчий огляд: поняття та види / Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – № 1. – 2013. – С. 264–269
13. Кофанов, А. В. Криміналістика: питання і відповіді. Навч. посіб./ Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін.. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
14. Шепітько В. Ю. Криміналістика. За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 728 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. Редакція від 26.04.2015 // Електроний ресурс – режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/
16. Падей А. С. Щодо питань криміналістичного забезпечення в діяльності рослідування злочинів / Падей А. С. // Матеріали Інтернет – конференції: «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі». – Одесса.: – 2013. – С. 229–233
17. Волобуєв А. Ф. Криміналістика : навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.
18. Сокиран М.Ф. Застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів огляду місця події / Сокиран М.Ф. // Часопис Академії адвокатури України. – № 10. – 2011. – С. 160–167
19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, Т. 1. – 2012. – 768 c.
20. Про оперативно-розшукову діяльність. Закон від 18.02.1992 № 2135-XII. Редакція від 12.04.2015 // Електроний ресурс - режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
21. Про міліцію. Верховна Рада УРСР; Закон від 20.12.1990 № 565-XII. Редакція від 29.04.2015 // Електроний ресурс - режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12


Унікальність