Курсова Методика розслідування контрабанди

  • Код товару: 16670
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з криміналістики на тему Методика розслідування контрабанди 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття контрабанди та її основні ознаки
1.1. Історичний розвиток поняття «контрабанда
1.2. Кримінально-правова характеристика контрабанди
РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти проблеми контрабанди в сучасній Україні
2.1. Проблеми кваліфікації контрабанди
2.2. Особливості предмета контрабанди
РОЗДІЛ 3. Ефективність боротьби з котрабандою в митних органах і шляхи її вдосконалення
3.1. Судова практика щодо кримінальних справ, пов’язаних з контрабандою
3.2. Оперативно-розшукова діяльність як один з методів вдосконалення боротьби з контрабандою
3.3. Додаткові заходи щодо підвищення ефективності боротьби з контрабандою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88.
3. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – ст. 552.
4. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. – Харків: Вид-во Нац. університету внутрішніх справ, 2002. – 335 с. 
5. Бойко В. Проблеми правового та процесуального вдосконалення дізнання в митній службі України // Вісник Академії митної служби України. – 2000. – № 1. – С. 61-63. 
6. Бойко В.М. Історія митної справи в Україні / В.М. Бойко, Л.В. Багрій-Шахматов Г.В. Попов. – К : Видавець Вадим Карпенко, 2002. – 50 с. 
7. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение / Я.М. Брайнин. – М., 1967. – 240 с.
8. Волошин В.І. Боротьба з контрабандою на прикордонних територіях як інструмент зміцнення економічної безпеки держави / В. І. Волошин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. - Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. - С. 56-63.
9. Дорофеєва Л.М. Досвід митних органів рф щодо здійснення оперативно- розшукових заходів / Л.М. Дорофеєва // Митна безпека. – 2011. – № 1-2. – С. 98-102.
10. Дячкін О.П. Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення / О.П. Дячкін // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 281-288. 
11. Застосування законодавства про контрабанду та порушення митних правил [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1BBE93A3228CE492C2257B7B004D4905
12. Ефективна боротьба з корупцією – запорука мінімізації та подолання контрабанди // Журнал Віче. – 2014. – № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/4415/
13. Изотова Н.В. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве. Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09. – Воронеж, 2003. – 23 с. 
14. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность / Ю. Г. Кисловский. – М. : ИПО «АВТОР», 2006. – 429с. 
15. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ, 2000. – 150 c. 
16. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. ищ. навч. закл. освіти / М.І. Бажанов, В.Я. Тацій, В.В. Сташис, І.О. Зінченко та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. – 416 с.
17. Лашаков І. Про можливість виявлення злочинів під час здійснення митного оформлення / І. Лашаков // Вісник Академії митної служби України.– 2000. – № 4. – С. 103-105.
18. Литвин М.М. Прикордонна безпека України: етапи становлення, проблеми і перспективи / М.М. Литвин // Національна безпека: український вимір. – 2008. – Вип. 1-2(20-21). – С. 41-46. 
19. Любжина О. Актуальні питання кримінально-правової характеристики предмету контрабанди за ст. 201 КК України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2238
20. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. – К. : А.С.К., 2001. – 352 с. 
21. Модестов П.А. Контрабанда: Общественная опасность, квалификация, вопросы ответственности: автореф. дис. канд. юрид. наук. Специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право / П.А. Модестов. – Нижний Новгород, 2002. – 30 с. 
22. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mego.info/матеріал/стаття-201-контрабанда
23. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка]. - [9-те вид., переробл. та доповн.]. - К. : Юридична думка, 2012. – 
1316 с.
24. Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.М. Омельчук. – Київ, 2002. – 36 с.
25. Основи митної справи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [за ред. П. В. Пашка]. – [2-ге вид.]. – К. : Знання, 2002. – 294 с. 
26. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.su/6_25791_pidrozdili-yaki-zdiysnyuyut-operativno-rozshukovu-diyalnist.html
27. Потяев А.И. Контрабанда и борьба с ней / А.И. Потяев. – М.: РИО НКВТ, 1925. – 379 с.
28. Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.08 / О.В. Процюк. – К., 2002. – 254 с. 
29. Саско О. Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду / О. Саско // Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. ? № 1 (3). ? С. 107-112.
30. Скороход Ю.Ю. Характеристика етапів кваліфікації контрабанди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=941%3A011214-11&catid=113%3A5-1214&Itemid=139&lang=ru
31. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. – М. : Юрлитинформ, 2002. – 157 с. 
32. Таможенный кодекс Российской Федерации 2003 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.search.kodeks.net
33. Турчин Ю. Історична та соціальна обумовленість виникнення контрабанди на території сучасної України / Ю. Турчин // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2010. - Вип. 5. - С. 245-249. 
34. Чорний В.Б. Християнська десятина, Київська Русь, митна справа та сьогодення / В. Б. Чорний. – Київ: КВІЦ, 2001. – 478с.
35. Шинкаренко І., Тузов Ю. Проблеми взаємодії Держмитслужби з оперативними підрозділами МВС при виявленні контрабанди наркотиків // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 4. – С. 84-87.


Унікальність