Контрольна робота з криміналістики № 3

  • Код товару: 15685
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з криміналістики № 3 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 19

Зміст

1. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання і одержання доказів при розслідуванні злочинів.
2. Криміналістична версія: поняття та використання версій при плануванні розслідування, проведенні окремих слідчих дій.
3. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (обліки).
4. Судова балістика як розділ криміналістики.
5. Тактика допиту та очної ставки.
Виконання практичного завдання:
Фабула №1. При огляді квартири, з якої було викрадено комп’ютерну систему (комп’ютер, монітор, принтер, модем), була виявлена записка російською мовою наступного змісту : “Хазяин иметь такой мощный кампютер тебе никчему. Купи себе што нибуть попроще. А програмы замени. Они у тебя галимые.” В результаті почеркознавчої експертизи було встановлено, що виконавець записки: а) чоловік; б) загальні ознаки почерку характерні для підлітків 14-18 років); в) не дуже добре володіє граматикою російської мови (у записці допущено 9 помилок); г) використовує професійний жаргон комп’ютерних спеціалістів.
Завдання. Визначте, яке завдання було вирішено експертом - почеркознавцем. Дайте обґрунтування своєї відповіді.
Фабула №2. У рамках кримінальної справи про розслідування розбійного нападу на інкасаторів в м. Х з міста події вилучені три стріляні гільзи. 
Завдання: визначте необхідний вид обліку, підрозділ, в якому ведеться відповідний облік, а також необхідну облікову інформацію.
Фабула №3. На підставі заяви гр. Глущенко О.О. і даних ним пояснень порушено кримінальну справу про розбійний напад, в результаті якого у Глущенко одним чоловіком під загрозою ножа було відібрано золотий перстень і гроші. Завдання. Складіть розгорнутий план допиту потерпілого.

Джерела

1. Біленчук П.Д. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.
2. Шеремет А. П., Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. Закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
3. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
4. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
5. Чумак С.П. Криміналістична ідентифікація у слідчій діяльності / Чумак С. П. // Актуальні проблеми Держава і права: Збірник наукових праць. - Одеса: Юрід.літ., 2008. — № 44. — С. 81-88.
6. Колмаков В. П. Криминалистическая идентификация как способ доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве / / Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1966. — Вып. 3. — С. 96
7. Цільмак О.М. Основи побудови криміналістичних версій / Цільмак О.М. // Порівняльно-аналітичне право. — № 2. — 2014. — С. 334-338
8. Благута Р. І. Криміналістика: Навчальний підручник / Кол. авт.: Р. І. Благута, Р. Сибірна, В. М. Бараняк та ін.; за заг.ред. Є. В. Пряхіна - К.: Атіка, 2012. - 496 c.
9. Котюк І.І. До питання про поняття та предмет судової балістики / Котюк І.І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — № 65-66. — 2005. — С. 93-95
10. Дулов А. В. Криминалистика: Учеб. пособие / А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др.; Под. ред. А.В. Дулова — Мн.: ИП “Экоперспектива”, 1988. — 415 с.
11. Наказ Міністерства Внутрішніх Справ України Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС від 10.09.2009 № 390 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09
12. Наказ Міністерства Внутрішніх Справ України від 09.08.2012 № 691 Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1541-12?nreg=z1541-

Унікальність