Контрольна робота з криміналістики № 2

  • Код товару: 15684
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з криміналістики № 2 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 17
Зміст

1. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання і одержання доказів при розслідуванні злочинів.
2. Криміналістична версія: поняття та використання версій при плануванні розслідування, проведенні окремих слідчих дій.
3. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (обліки).
4. Судова балістика як розділ криміналістики.
5. Тактика допиту та очної ставки.

Джерела

1. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
2. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с
3. Цільмак О.М. Основи побудови криміналістичних версій / Цільмак О.М. // Порівняльно-аналітичне право. — 2014. — № 2. — С. 334-338 
4. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
5. Шеремет А. П., Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. Закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
6. Потапов С. М. Введение в криминалистику. — М., 1946.
7. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Рос- синская Е.Р. Криминалистика: Учебн. / Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Изд-во НОРМА (Изд-кая группа НОРМА-ИНФРА М), 2002. — 990 с.
8. Свобода Є.Ю. Криміналістичні обліки в системі кримінальної реєстрації / Свобода Є.Ю., Бояров В.І. // Часопис Академії адвокатури України – № 6. — 2010. — С. 1-6
9. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д.

Унікальність