Курсова Конституційно-правовий статус особи

  • Код товару: 16029
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційно-правовий статус особи 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та елементи конституційно-провавого статусу особи
РОЗДІЛ 2. Принципи конституційно-правового статусу особи в Україні
РОЗДІЛ 3. Основні (конституційні) права та свободи людини і громадянина в Україні
РОЗДІЛ 4. Основні (конституційні) обов'язки людини і громадянина в Україні
РОЗДІЛ 5. Гарантії реалізації конституційних прав і свобод в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. - К., 1992. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
2. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99) [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
3. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 .
4. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А. Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 554 с.
5. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бровченко; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.
6. Годованець В. Ф., Головін А. С. Конституційне право України: навч. посіб./ В. Ф.Годованець, А. С.Головін. – К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2011. – 384 с.
7. Демиденко В. О. Загальна характеристика конституційного права України (у схемах): Посібник. – К., 2011. – 100 с.
8. Колодій А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні : підручник для студентів вузів та працівників місцевого самоврядування / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність : Всеукраїнська асоціація видавництв, 2008. - 350 с.
9. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.
10. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.
11. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.
12. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.
13. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2008. - 252 с.
14. Конституція України у судових рішеннях / автор. вступ. ст. та упоряд. М. П. Орзіх, А. А. Єзеров Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
15. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
16. Полховська І. К. Поняття і принципи конституційно-правового статусу особи в Україні / І. К. Полховська // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2012_4_7.pdf
17. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина // Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад.. прав. наук Ураїни. –2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – С. 156-502.
18. Рабинович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабинович, М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2004. –464 с.
19. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 544 с.
20. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
21. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

Унікальність