Курсова Конституційно-правові відносини

 • Код товару: 14213
 • Наявність: В наявності
120 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Конституційно-правові відносини на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

 

 

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН (СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ, ЗМІСТ)
РОЗДІЛ   3.   ПІДСТАВИ   ВИНИКНЕННЯ,   ЗМІНИ   І   ПРИПИНЕННЯ   КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ   ВІДНОСИН. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Джерела
 1. Конституція України// Офіційний вісник України. – 2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск / стор. 15, стаття 2598
 2. Баймуратов М. Правовий  статус  людини  і  громадянина  в  конституціях  держав  Східної Європи:  порівняльно-правовий  аналіз  конституцій  та  їхнє  співвідношення  з  міжнародними стандартами [Текст] / М. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. ? № 1. – С. 89?93.
 3. Батанов О.В. Концептуальні засади визначення юридичних фактів у муніципальному праві України [Текст] / Батанов О.В. Вісник Запорізького національного університету . - № 2. - 2009. - с. 29 - 38
 4. Давидов Р. Питання   теорії   конституційних   правовідносин   [Текст]  /   Р.   Давидов  //Право України. – 2006. – №1. – С. 16-19.
 5. Данилюк Ю. Суб'єкти конституційно-правових відносин: проблемні питання [Текст] / Данилюк Ю. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, - 2013. - № 4.- С. 39 - 44
 6. Данилюк Ю. Про поняття об'єктів конституційних правовідносин [Текст] / Ю. Данилюк // Право України. – 2008. – № 8. – C. 9– 14
 7. Денисов А. И. Теория государства и права / Денисов А. И. — М., 1948. — С. 467.
 8. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац.  ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 9. Иванова З. Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан / З. Д. Иванова // Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С. 32-36.
 10. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 11. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. / Кравченко В. В. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 12. Курінний Є. Об’єкт  права:  доктринальні  питання  визначеності  категорії // Право України. – 2003. –  № 10. – С. 33 – 34.
 13. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права [Текст] / Кутафин О. Е //. — М., 2001. — с. 460
 14. Кикоть Г. В. Деякі питання щодо вибору і конкретизації юридичних фактів [Текст] / Кикоть Г. В. // Правова держава. — Вип. 16. — К., 2005. — С. 578.
 15. Лазарев В. В. Конституционное право: Учеб. / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М., 1999.
 16. Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. / Лучин В. О. — М., 2002. — С. 123-124.
 17. Марченко М.Н. Юридический  факт  /  Конституционное  право. Энциклопедический  словарь  [Отв.  ред.  С.А.  Авакъян].  –  М.:  НОРМА,  2001.  –  С. 664-665.
 18. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 2-ге вид., переробл. та доопрац. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учб. л-ри, 2010. – 432 с.
 19. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України поняття , ознаки та види [Текст] / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2004.– № 2. – C.9– 16
 20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Скакун О.Ф. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 21. Совгиря О. В. Конституційне право України: Навч. Посібник. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.
 22. Тодика Ю. М. Конституційне право України:   Підручник   для   студентів   вищих   навчальних   закладів /   За   ред. академіка   АПрН   України,   доктора   юридичних   наук,   професора   Ю.   М.   Тодики,   доктора   юридичних   і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
 23. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник / Фрицький О. Ф. . — К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
 24. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн / Шаповал В.М.– К., 1997.
Унікальність