Курсова Конституційний суд України в механізмі забезпечення прав особи

  • Код товару: 16023
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційний суд України в механізмі забезпечення прав особи 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27Зміст

Вступ
1. Поняття та структура механізму забезпечення прав особи
2. Конституційний контроль – важлива гарантія прав і свобод людини і громадянина
3. Правотлумачна діяльність Конституційного Суду України як засіб забезпечення реалізації прав особи
Висновки
Список використаної літератури

Джерела

1. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : Підручник / В.Ф.Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. - К.: Правова єдність, 2010. - 428 с.
2. Кампо В. Стан і перспективи розвитку наукових доктрин конституційної юстиції в Україні / Кампо В. // Юридичний журнал «Юстініан». – 2012. - № 7 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=3844
3. Радзієвська В.В. Формування правового визначення поняття механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина / Радзієвська В.В. // [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/ 1758/1/12.pdf
4. Пушкіна О.В. Органи державної влади в Україні і захист прав людини: суди загальної юрисдикції / Пушкіна О.В. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 9. – 2005. – С.12-22.
5. Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні / Коваленко В. // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - № 2. – С. 66-75.
6. Петрів І. Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини / Петрів І. // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - № 1. – С. 87-94.
7. Колісник В. Механізм конституційного регулювання та його основні стадії в контексті реалізації виборчого права та формування конституційного ладу / Колісник В. // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - № 5. – С. 44-50.
8. Айріян К. Проблеми впровадження інституту конституційної скарги в Україні: підвідомчість судових справ адміністративної та конституційної юрисдикції / Айріян К. // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - № 5. - С. 61-71.
9. Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах / Ірха Ю. // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. - № 5. – С. 78-87.
10. Бесчастний, В.М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, СМ. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 467 с
11. Демків Р.Я. Конституційне право України : Курс лекцій. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 c.
12. Григор'єв В. А. Конституційне судочинство як спосіб конституційного контролю: історична ретроспектива європейської моделі конституційної юстиції в Україні [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1392/Grigoryev.pdf?sequence=1
13. Мартинюк Р. Конституційний Суд України в системі стримувань і противаг // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2008. – № 39. – С. 186-192.
14. Кривенко О. О. Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України / Кривенко О. О. // Громадянське суспільство і права людини: матеріали міжнар. наук.- практ. семінару, м. Харків, 9 груд. 2010 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – С. 228-331.
15. Тодика Ю. Тлумачення Конституції та законів України: теорія та практика: Монографія. – Х.: Факт, 2003. – 328 с.
16. Про Конституційний Суд України : Закон від 16.10.1996 № 422/96-ВР : Редакція від 26.04.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80
17. Наливайко Л. Р. Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України / Наливайко Л. Р. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. – № 1. – С. 68-75.
18. Мартинюк Р. Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України / Мартинюк Р. // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 3-6.
19. Офіційне тлумачення Конституції та законів України як одна із форм забезпечення судового захисту прав людини і громадянина Конституційним Судом України [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/17870
20. Єзеров А. Інтепретаційна діяльність Конституційного Суду України / Єзеров А. // Юридичний вісник. – 2014. - № 6. – С. 38-46.
21. Тупицький О. Шостенко О. Правосуб’єктність особи щодо права на конституційне звернення: теоретичний та практичний аспекти / Тупицький О. Шостенко О. // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - № 5. – С. 51-60.

Унікальність