Курсова Конституція України поняття, сутність, загальна характеристика

  • Код товару: 16027
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституція України поняття, сутність, загальна характеристика 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Конституція України як правовий фундамент системи джерел конституційного права України
1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку Конституцій України
1.2. Поняття та правова природа Конституції
1.3. Конституція України як джерело конституційного права України
РОЗДІЛ 2. Формально-юридичні властивості конституції україни та її функції
2.1. Характеристика основних властивостей Конституції
2.2. Основні функції Конституції
РОЗДІЛ 3. Форма та структура Конституції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
2. Алексеев С.С. Право: азбука-теория – философия: Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – М., 1999. – С. 313. 
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юрид. вузов и факульт. – М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 752 с. 
4. Бисага Ю.М. Конституційно-процесуальне право: Навч. посіб. / Ю.М. Бисага, В.В. Гомонай, В.І. Чичерський. – Ужгород: Басараб М.М., 2006. – 256 с.
5. Дністрянський С. Теорія конституції // Стецюк П.Б. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – С. 186-208. 
6. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Ж.-П. Жакке. – М., 2002. – С. 104-105. 
7. Задорожня Г.В. Конституційне право України: підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
8. Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/konst/513-kravchenko/11533-3------.html
9. Козюбра М.І. Принципи верховенстват права і верховенства Конституції України: співвідношення // Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 1-3 червня 2000 р. – Ужгород, 2000. – С. 28-32. 
10. Конституційне право України: Підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kapa.com.ua/lib/konst_pravo_ukrainy-03-2.php
11. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За загальною редакцією Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
12. Конституція України – першооснова законодавства України та основне джерело конституційного права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://obolon.kievcity.gov.ua/content/konstytuciya-ukrainy--pershoosnova-zakonodavstva-ukrainy-ta-osnovne-dzherelo-konstytuciynogo-prava.html
13. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посіб. / В.В. Кравче¬нко. – К. : Університет «Україна», 2004. – 528 с.
14. Мелещенко В.Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій; для студентів. – К. : Вентурі, 1995. – 240 с.
15. Мельник П.М Функції та методи конституційного права України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/12707/1/Мельник.pdf
16. Миронова В.І. Форма і структура Конституції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/12706/1/Миронова.pdf
17. Події на часі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zhytomyr-rda.gov.ua/news/Rayon/Istoriya_ukrayinskoyi_Konstitutsiyi.html
18. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За ред. В.Ф. Погорілка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2010. – 544 с. – Т. 1. – 600 с.
19. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 4. – С. 12-25. 
20. Скрипнюк О. Специфіка статусу Конституції як Основного Закону України / О. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2010. – № 8. – С. 4-8.
21. Структура Конституції України та її основні функції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kambuzkjust.at.ua/news/struktura_konstituciji_ukrajini_ta_jiji_osnovni_funkciji/2013-06-27-245
22. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Монографія. – Х. : Факт, 2000. – 608 с. 
23. Федоренко В.Л. Конституції України: поняття та юридичні властивості / В.Л. Федоренко, О.В. Носенко // Стратегічні пріоритети: Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2008. – № 2: Спец. вип.: Конституційний процес в Україні. – 220 с. 
24. Федоренко В.Л. Інститут правового захисту Конституції України в системі національного конституційного права // Держава та регіони. – 2005. – № 2. – С. 124-130.
25. Форма і структура Конституцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/konst-zar/501-gorshen/10593-s-3----.html
26. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підруч. / О.Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
27. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М. : Норма, 2005. – 320 с. 
28. Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К. : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с. 
29. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. – К. : Юридична фірма «Салком», Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.
30. Юринець Ю.Л. Конституційне право України. Навч. посіб. / Ю.Л. Юринець. – Ужгород: ФОП Бреза, 2014. – 368 с.

Унікальність