Курсова Історія становлення конституційного права України

  • Код товару: 16021
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Історія становлення конституційного права України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Основні етапи становлення конституційного права до незалежності України
1.1. Розвиток конституційного права періоду Гетьманщини
1.2. Розвиток конституційного права в радянську добу
РОЗДІЛ 2. Розвиток конституційного права після проголошення незалежності України
2.1. Основні етапи новітньої конституційної реформи в Україні
2.2. Загальна характеристика Конституції України 1996 року
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // ВВР України. – 1990. – № 31. – Ст. 429. 
2. PACTA ET CONSTITUTIONES LEGUM LIBERTATUMQUE EXERCITUS ZAPOROVIENSIS (Правовий уклад та Конституції) / пер. з лат. М. Трофимук // Орлик Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина: вибр. твори / Пилип Орлик. – К.: МАУП, 2006. – С. 25–72. 
3. Бєлов Д. М. Конституційно-правове регулювання реформ у державі: деякі аспекти передумов та закономірностей реалізації на практиці / Д. М. Бєлов // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №4. – С. 47–50. 
4. Бутько Л. В. Конституція Російської Федерації як джерело виконавчого права: повертаючись до дискусії / Л. В. Бутько, Г. Д. Ульотова // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4. – С. 53–64. 
5. Задорожня Г. В. Конституційне право України: підручник / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с. 
6. Кампо В. Український конституціоналізм: європейський вимір. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2278/. 
7. Кононенко В. “PACTA ET CONSTITUTIONES …” між традиційним і модерним конституціоналізмом / В. Кононенко // Український історичний збірник / гол. ред. Т. Чухліб. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип. 14. – К.: Інститут історії України, 2011. – С. 17–33. 
8. Конституційне право України. Академічний курс: підруч.: У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 800 с. 
9. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
10. Конституційне право України: Підруч. для юрид. вузів / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. – 2-ге вид., доп. і переопр . – К.: Наукова думка. 2000. – 732 с.
11. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. – Вид. 6-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2008. – 592 с.
12. Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIІI століття: монографія / О. В. Кресін. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 468 с. 
13. Правознавство: Підручник. В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. / Опришко В. Ф. – К.: КНЕУ, 2003. – 767 с.
14. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» / Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5: // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 
15. Радько Т. Н. Конфликт закона и правовая реформа / Т. Н. Радько // Государство и право. – 1997. – № 12. – С. 5–26. 
16. Різник С. Сила Конституції, або як жити по-новому / С. Різник // Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти. – 2014. – № 4. – С. 91–95.
17. Сас П. М. Ціннісні орієнтації Запорозького козацтва до Визвольної війни: “права”, “свободи”, “вольності” / П. М. Сас // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво / НАН України. Ін-т історії України; ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Генеза, 1998. – 319 с. 
18. Свавілля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%A1%D0%B2%D0% B0%D0% B2%D1% 96%D0% BB%D0%BB%D1%8F. 
19. Струкевич О. К. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України-Гетьманщини / О. К. Струкевич. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2324. 
20. Струкевич О. К. Правові погляди та конституційні ідеї козацької старшини / О. К. Струкевич // Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. / ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – Т.1. – С. 203–216. 
21. Терлюк І. Я. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І. Я. Терлюк, І. М. Флис. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 300 с.
22. Чи виконує Київ вимоги ЄС? Частина 7: конституційна реформа / Європейська правда / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/4/7030422.

Унікальність