Курсова Гарантії прав та свобод людини та громадянина в Європейському Союзі

  • Код товару: 17650
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційне право як провідна галузь права України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35
Зміст

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ЗАСАДИ ТА МІСЦЕ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА СЕРЕД ГАЛУЗЕЙ ПРАВОВОЇ НАУКИ 
1.1. Поняття, предмет та метод правового регулювання конституційного права. 
1.2. Принципи та система галузі. 
1.3. Джерела конституційного права як галузі 
РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО–ПРАВОВИХ ВІДНОСИН. 
2.1. Види конституційно–правових інститутів, норми конституційного права. 
2.2. Підстави виникнення та припинення конституційно–правових відносин. 
2.3. Суб'єкти та об'єкти конституційно–правових відносин 
ВИСНОВОК 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Бостан С. Президентська форма державного правління: юридична модель і політична практика//Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. – К., 2005. – Вип.:16. –С. 101–108. 
2. Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави вконституційному судочинстві / В. Бринцев, І. Андрущенко // Вісник Конституційного СудуУкраїни. — 2008. — № 3. — С. 67–77.
3. Гуренко М. Н. Основы конституционного права. – К.: «Логос», 2000. – С. 117–118.
4. Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні. – О.: Юридична література, 2008. – С 72.
5. Конституцій України від1996 року, ВВР – К, 2014.
6. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. –С. 286.
7. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.
8. Коржанський М., Коржанська О. Цінність суспільних відносин // Право України. – 2006. –№12. – С 21.
9. Кравченко В. В. К77 Конституційне право України: Навчальний посібник.–Вид. 3–тє, виправл. та доповн.– К.: Атіка, 2004– 512 с. ISBN 966–326–063–7, стор. 9–48.
10. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. — М.: Юристь, 2001.
11. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади. – К.: КНТЕУ, 2007. –С 122.
12. Погорілко В. Ф. Теоретичні проблеми сучасного українського конституціоналізму // Вісник прокуратура – 2000. – № 2. –С. 61–62.
13. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — Т. 1. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.
14. Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекта забезпечення. – К.: Логос, 2006. С. 133.
15. Речицький В. В. Конституціоналізм. Коротка версія. Читанка з конституціоналізму для зацікавлених / В. В. Речицький. — Х. : Харківська правозахисна група, Права людини,2014. — С. 73.
16. Розвиток публічного права в Україні (доповідь)//За заг. ред. І.Б.Коліушка, Н.В.Александрової – К. –Вид. Лікей. 2015. –448 с.
17. Тесленко М. «Непорушність» конституції як основна гарантія її правової охорони // Право України. – 2006. – № П.–С 11.
18. Тихонова Є. Парламентська республіка в системі сучасних форм державного правління: недоліки і переваги //Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно–правових систем: Матеріали міжнар. наук. конф. (17–20 жовтня 2015 р.). –2015. –С. 89–93.
19. Тодика О. Ю. Проблеми правової політики у сфері забезпечення народовладдя // Бюлетень
Міністерства юстицїі України. – 2005. – № 4 (42). – С. 6.
20. Фриький О. Ф. Конституційне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 169.
21. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві//Вісник Конституційного Суду України –2003. – № 2. –С.47–58.

Унікальність