Курсова Форми безпосереднього здійснення територіальними громадами місцевого самоврядування

  • Код товару: 16660
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права на тему Форми безпосереднього здійснення територіальними громадами місцевого самоврядування 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика системи форм безпосереднього здійснення 
територіальними громадами місцевого самоврядування
2. Місцевий референдум: проблеми правового регулювання
3. Правова основа інституту місцевих виборів
4. Процедурні аспекти підготовки і проведення громадських слухань, внесення 
місцевих ініціатив
5. Проблеми правового регулювання інституту загальних зборів громадян
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

2. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 37-38. – Ст. 366.
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 20-21. – ст. 190.
4. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 6. – Ст. 30.
5. Абрам'юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / І. Абрам'юк, А. Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 64 с.
6. Дерев’янко С. М. Поняття «місцевий референдум» у новітній українській політико-правовій думці / С. М. Дерев’янко // Наукові праці. Науково-методичний журнал Чорноморського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. – Серія : Політичні науки. – 2012. – Вип. 170. – Том 182. – С. 128-132.
7. Дрешпак В.М Методика проведення громадських слухань у процесі добровільного об’єднання територіальних громад / В. М. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5-6.- С. 85-89.
8. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Віче. – 1993. – № 6. – С. 33-39. 
9. Заяць Н. В. Функції форм безпосереднього народовладдя: теорія і практика / Н. В. Заяць // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/do-95-richchya-akademiyi/naukovi-vidannya-do-95-richchya-akademiyi/materiali-pravoohoronna-ta-pravozahisna-diyalnist-policiyi-v-ukrayini.pdf#page=22
10. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування. Посібник для муніципальних посадовців [Текст] : / Авторський колектив: Кирило Рубановський, Оксана Федорович, Андрій Дуда / За заг. ред. О. Федорович. – Івано-Франківськ: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», 2009. – 96 с. 
11. Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування // Місцеве і регіональне самоврядування України. – 1993. – № 1,2. – С.70-71.
12. Конституційне право України: Підручник / Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. – 2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. – К. : Правова єдність, 2010. – 428 с.
13. Лещух А. Р. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень: організаційно-правове забезпечення: монографія / А. Р. Лещух. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 292 с.
14. Липовська Н. А. Загальні збори громадян: методологія проведення / Н. А. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5-6. – С. 90-97.
15. Любченко П. М. Муніципальне право України : навч. посіб. / П. М. Любченко. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2012. – 496 с.
16. Малишко В. М. Правові засади територіальної громади як основи місцевого самоврядування в Україні / В. М. Малишко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 3. – С. 60-63. 
17. Мельниченко В. І. Безпосередня демократія як складова і чинник демократичного врядування в Україні / В. І. Мельниченко // Державне управління: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 230-239.
18. Мочков О. Б. Нормативно-правове забезпечення безпосередньої демократії на місцевому рівні в Україні (еволюція системи місцевих виборів і референдуму) / О. Б. Мочков // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Dell/Downloads/Ttpdu_2016_2_31.pdf
19. Муніципальне право України: Підручник / Кол. авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 59. 
20. Наход М. А. Деякі проблемні питання проведення якісних місцевих виборів за новим виборчим законом: науково-практичний аспект / М. А. Наход, Ю. О. Хромова // Державне будівництво. – 2015. – № 1. 
21. Некряч А. І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) / А. І. Некряч. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2015. – № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_2_26
22. Оніщук М. В. Закон України «Про місцевий референдум» – перший потужний крок до удосконалення інститутів локальної демократії в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Оніщук. – Режим доступу : http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=4786
23. Пінчук С. А. Безпосередня участь громадян у місцевому самоврядуванні: вітчизняна практика і перспективи [Текст] : монографія / С. А. Пінчук. – Острог : ІГСУ, Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 176 с.
24. Погорілко В. Ф. Референдуми в Україні: історія та сучасність : монографія / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2000. – 248 с. 
25. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: навч. посіб. / О. В. Прієшкіна. – К. : Кондор, 2004. – 336 с. 
26. Проблеми організації підготовки та проведення парламентських і місцевих виборів 2006 року // Вісник ЦВК. – 2006. – № 3. – С. 24–29.
27. Ставнійчук А. П. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні / А. П. Ставнійчук // Науково-практична Інтернет-конференція. – 2015. – Секція № 2.
28. Стешенко Т. В. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України про місцеві вибори в інтересах жителів територіальних громад / Т. В. Стешенко // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Х., 2011. – Вип. 113. – С. 34-39.
29. Стешенко Т. В. Актуальні аспекти вдосконалення організації і проведення місцевих референдумів в Україні / Т. В. Стешенко, Г. І. Салівон // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 127. – С. 28-32.


Унікальність