Курсова Правовий статус особи в Україні

 • Код товару: 15150
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Правовий статус особи в Україні авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 31


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ

 1. Поняття та характеристика правового статусу особи
 2. Класифікація прав і свобод особи
 3. Гарантії прав і свобод особи
 4. Правовий статус фізичної та юридичної особи: спільне та відмінне
 5. Роль правоохоронних органів в забезпеченні правового статусу особи
 6. Межі втручання правоохоронних органів в правовий статус особи
Висновки
Список використаних джерел
Джерела
 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 (із змінами згідно Закону № 3565-VI (3565-17) від 05.07.2014.
 3. Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Коваленко Л.П. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Підручник. – Х.: Право. – 2013.
 4. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: МАУП. – 2005.
 5. Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальський А. Теорія держави і права: Підручник. – К.: ФОП О.С. Ліпкан. – 2011.
 6. Дашо Т.Ю. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина / Т.Ю. Дашо // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. - № 3.
 7. Задорожня Г.В., Задорожній Ю.А., Сопілко І.М. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2009.
 8. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: Підручник. – 2-ге вид., перер. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 9. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: Підручник. 2-ге вид., стереотипне. – Львів: «Новий світ-2000», 2006.
 10. Криштанович М. Діяльність ОВС щодо захисту прав і свобод людини як важлива умова забезпечення національної безпеки України / М. Кришанович // Науковий вісник. – 2013. – Вип. 12.
 11. Лазур Я.В. Щодо класифікації прав і свобод людини // Форум права. – 2011. - № 1.
 12. Олійник А.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко С.Д. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 13. Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії «Правовий статус» // Часопис Київського у-ту права. – 2010. - № 2.
 14. Правовий статус фізичної особи: деякі питання теорії // Академія прокуратури України. – 2009.
 15. Стахура Б.І. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського у-ту. – 2015. – Вип. 30. Т.1.
Унікальність