Курсова Правовий консенсус

 • Код товару: 15148
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Правовий консенсус авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 44


Фрагмент роботи

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика правового консенсусу.
РОЗДІЛ 2. Юридична природа правового консенсусу.
2.1. Поняття та ознаки правового консенсусу.
2.2. Форми правового консенсусу.
РОЗДІЛ 3. Консенсус у механізмі правового регулювання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Джерела
 1. Астахов П.  А. Юридические  конфликты  и  современные  формы  их  разрешения  (теоретико  — правовое исследование): дисс. … доктора юрид. наук.12.00.01 / П. А. Астахов. — М., 2006. — 446 с.
 2. Бортников В.  І.  Політична  участь  і  демократія:  українські  реалії  : Монографія / В. І. Бортников. ? Луцьк : РВВ Вежа Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. ? 524 с.
 3. Вознюк П.  Ф.  Консенсус  як  принцип  сучасної  демократії  :  дис…канд. політ.  наук  :  спец.  00.01  «Історія  політичної  науки»  /  Петро Федотович Вознюк. ? К., 2004. ? 173 с.
 4. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.
 5. Дмитрієв, А.В. Конфліктологія: Навчальний посібник / О.В. Дмитрієв. - М.: Гардаріки, 2002. - 320 с.
 6. До питання про ефективність застосування примирних процедур в арбітражному процесі (О. С. Чернікова, "Вісник Федерального Арбітражного суду Західно-Сибірського округу", N 5, вересень-жовтень 2006 р.) / / Система Гарант. Енциклопедія російського законодавства [Електронний ресурс]. Електрон. дан. 16-е вид. М., 2008. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).
 7. Зайцев А.К. Социальный конфликт: Изд. 2е. – М.: Akademia, – 6с.
 8. Захарьящева, І. Ю. Юридичний конфлікт як соціальна передумова процесуальної діяльності / І. Ю. Захарьящева / / Юрист. - 2004. - № 4. - С. 46-51.
 9. Кодекс законів про працю України : Закон від 10 грудня 1971 року № 322-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 1971. - № 50. - Ст. 375.
 10. Конфлікти в сучасній Росії (проблеми аналізу і регулювання) / Під. ред. Є.І. Степанова - М.: Едіторіал УРСС, 1999. - 344 с.
 11. Лейпхарт А.  Демократия  в  многосоставних  обществах:  сравнительное исследование / Б.  И.  Макаренко ; [пер. с анг.]. ? М. : Аспект Пресс, 1997. ? 287 с.
 12. Лилльберн Дж.  Соглашение  свободного  народа  Англии  //  История политических и правовых учений : Хрестоматия для юридических вузов  и  факультетов.  ?  ст.  и общ.  ред.  проф.,  д-р  ист.  наук  Г.  Г. Демиденко. ? Харьков : Факт, 1999. –1080 с.
 13. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн : Навч. посіб.  /  В. В. Лісничий.  ?  2-е  вид.,  виправл.  ?  К.  : «Професіонал», 2004. ? 560 с.
 14. Лукін, Ю.Ф. Конфліктологіяуправління конфліктамиПідручник для вузів / Ю.Ф. Лукін. - М.: Трікста, 2007. - 799 с.
 15. Можливості дозволу та врегулювання комерційних спорів (М. А. Рожкова, "Правосуддя в Поволжі", N 5, липень-серпень 2004 р.) / / Система Гарант. Енциклопедія російського законодавства [Електронний ресурс]. Електрон. дан. 16-е вид. М., 2008. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).
 16. Новікова М. До питання створення правокомпромісної теорії гармонізації суспільних відносин // Право України. – 2006. – № – С. 29–32.
 17. Новікова М. М. Психологічні засади правового компромісу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 266–271.
 18. Новікова М. М. Юридичний компроміс в механізмі правового регулювання // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 30. – С. 207–213.
 19. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання // Право України. – 2006. – № 9. – С. 34–38.
 20. Основи конфліктології: Навчальний посібник / Під. ред. В. Н. Кудрявцева. - М.: МАУП, 1997. - 200 с.
 21. Основы конфликтологии: [учеб. пособ.] / А. В. Дмитриев, Ю. Г. Запрудский, В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев; [под ред. В. Н. Кудрявцева]. — М.: Юристь, 1997. — 200 с.
 22. Поволокіна О. М. Проблеми політичного консенсусу в Україні (За публікаціями газети «Дзеркало тижня» (2001-2005 pp.) / Олеся Поволокіна // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Л., 2008. – Вип. 1 (16). – С. 242-248.
 23. Поляков А. В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. - СПб.: СПб. гос. ун-т, 2004. - С. 619-620.
 24. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / За заг. ред. В. Бакірова, М. Сазонова. ? Харьків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. ? 576 с.
 25. Романюк А.  Порівняльний  аналіз  політичних  інститутів  країн  Західної Європи : Монографія / А. Романюк  ? Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. ? 391 с.
 26. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг.Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2001. – 352 с.
 27. Словник термінів з правової конфліктології / За ред. М.І. Панова, Ю.П. Битяка, Л.М. Герасіної. – Харків: Одіссей, 2006. – 208 с.; Дмитриев А.В. Конфлитология. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.
 28. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право: [учеб. и науч.-практ. пособие] / Ю. А. Тихомиров. — М.: Издание г-на Тихомирова М. Ю., 2003. — 394 с.
 29. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. – Харьков: Факт, 1999. – 292 с.
 30. Хенкин С.  М.  Испания  после  диктатуры.  Социально-политические проблемы перехода к демократии. ? М., 1993. ? 127 с.
 31. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.
 32. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: РАН, 1995. – 317 с.
Унікальність