Курсова Правові системи світу

 • Код товару: 14098
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Правові системи світу  авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок - 30


Фрагмент роботи


Зміст

Вступ

1.Поняття правої системи і її різновиди 
1.1 Структура правової системи
2.Сучасні правові системи світу
3.Класифікація правових систем (сімей) світу
3.1 Романо - германська правова сім'я та її особливості
3.2 Англосаксонська правова сім'я та її особливості
3.3 Релігійно-традиційна правова сім'я та її особливості
3.4 Змішаний тип правової системи. Північноєвропейське (скандинавське) та латиноамериканське право 
4.Правова система України
5. Інші правові системи
Висновки
Список використаної літератури


Джерела


 1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-те изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - 528 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави та права: Академічний курс: Підручник./ Юрінком Інтер. - К., - 2006 р. - с. 286
 7. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 8. А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 9. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 10. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 521 с
 11. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 15. Хаустова М. Структура правової системи суспільства/ Загальні проблеми правової науки // Вісник №1(60) — с. 49-55
 16. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – с.249
 17. Тополь Ю.О. Правові системи сучасності: поняття та проблематика класифікації: Теорія та історія держави та права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права - № 3, 2011. - с. 27-34


Унікальність