Курсова Правова система поняття структура

 • Код товару: 14095
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Правова система поняття структура  авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок - 28


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика поняття “правова система”
2. Характерні риси правової системи
3. Функції правової системи
4. Структурні елементи правової системи
5. Різновиди та загальна характеристика правових систем сучасності 
Висновок
Список використаної літератури


 

Джерела


 1. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 2. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 3. Хаустова М., Структура правової системи суспільства/Загальні проблеми правової науки/ Вісник №1(60), - 2010. - с. 49-58
 4. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія / Н.М. Оніщенко. - К., 2002. - с. 53-55
 5. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М.:Юристъ, 2004. - 512 с
 6. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика/рукопис – Київ, 2005. - с. 448
 7. Хаустова М.Г. Правова система як соціальний феномен: поняття, зміст, структура, - Харків, - с. 1-15
 8. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 369 с.
 9. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с
 10. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432с
 11. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 12. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 13. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 14. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 15. Безимян А. Теорія держави і права. Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.

 

Унікальність