Курсова Правомірна поведінка поняття ознаки мотиви

 • Код товару: 14099
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Правомірна поведінка поняття ознаки мотиви авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок - 29


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загально-теоретична характеристика правомірної поведінки
1.1. Сутність поняття правомірна поведінка
1.2. Ознаки, мотиви та склад правомірної поведінки
Розділ 2. Характеристика видів правомірної поведінки
2.1. Маргінальна поведінка
2.2. Конформістська поведінка
2.3. Звичайна поведінка
2.4. Соціально-активна поведінка
Розділ 3.  Причини нестабільності правомірної поведінки
Висновки
Список використаної літератури


Джерела


 1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 2. Блехман Б.Я. К вопросу о составе правомерного поведения // Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. - Томск, 1984.
 3. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. — К., 2008. — 333 с.
 4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 5. Гіда Є.О. Теорія держави та права: Підручник / Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальний А.М., Кривицький Ю.В. та ін.; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2011. – 576 с.
 6. Зайчук О.В., Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006 – с. 243
 7. Маргінальна поведінка як різновид правомірної поведінки особи / Г. Зубко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 12. - с. 132-134.
 8. Кельман М.С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 489 с.
 9. Капітанська С. Роль правомірної поведінки в процесі реалізації громадянами суб'єктивних прав та виконання юридичних обов'язків // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2013. - с. 29-31
 10. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 11. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 569 с.
 12. Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2010 - 264с.
 13. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение; норма и патология / Институт государства и права АН СССР. – М.: Наука, 1982.
 14. Матузов Н.И. Теория государства и права. Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 15. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520 с.
 16. Лисенков С.Л., Копейчиков І. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 17. Оксамитний В.В Правомерное по-ведение личности. К.,—1989.
 18. Олійник О.Ю. Теорія держави та права: Навчальний посібник / О.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 20. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005. - 536 с.
 21. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.


Унікальність