Курсова Право та релігія історичні та сучасні проблеми

 • Код товару: 14094
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Право та релігія історичні та сучасні проблеми  авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ

1. Поняття, функції та сутність права.
2. Співвідношення права та релігії.
3. Право та релігія на історичному етапі розвитку суспільства.
4. Співвідношення права та релігії на сучасному етапі розвитку суспільства.
Висновок
Список літератури


 


Джерела


 • Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 • Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3- е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 64 с.
 • Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 • Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2000. - 432 с.
 • Теория государства и права: Учебник Под ред. В.К. Бабаева . — М.:Юристъ,2003. — 592 с
 • Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 • Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 • Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: [учеб. пособие] / М. Н. Марченко. — М.: ТК Велби, 2006. — 655 с.
 • Міма І.В. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства // Юридична Україна. — 2011. - № 1. - с. 231
 • Теорія держави і права: Академічний курс: [підручник] / В. С. Журавський, О. Л. Копиленко,
 • С. В. Бобровник та ін.; [за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко]. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 685 с.
 • Аквинский Фома. Сумма теологий: В 4-х ч. / Пер. с лат. С. Еремеева, А. Юдина. – К.: Ника-центр, СПб.: Алетея, 2006. – Ч. 1. – 560 с.
 • Теория государства и права. Венгеров А.Б. 3-е изд. - М.: Юриспруденция, 200 0. — 528 с.
 • Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузоваи А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001 г. 776с
 • Закон України “ Про свободу совісті та релігійні організації ” від 12.12. 2012 року.
 • Унікальність