Курсова Поняття та сутність держави

 • Код товару: 15146
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Поняття та сутність держави авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 31


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ

1. Багатоманітність підходів у визначенні поняття «держава»
2. Основні ознаки держави
3. Сутність держави: плюралізм підходів
3.1 Класовий підхід до розуміння сутності держави
3.2 Загальносоціальний підхід до розуміння сутності держави
3.3 Інші підходи до розуміння сутності держави
4. Основні сучасні концепції розуміння сутності держави
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


 • Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посібник / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; за заг. ред. Є. О. Гіди; Київський національний університет внутрішніх справ. – К.: КНУВС, 2010. – 228 с.
 • Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 1996. – 192 с.
 • Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 • Гаджиев К. С. Политология. – М.: Логос, 2001. – 488 с.
 • Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2004. – 432 c.
 • Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. – М.: Юрист, 1999. – 335с.
 • Комаров С. А. Общая теория государства и права: Курс лекций / Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Манускрипт. 1996. – С. 19.
 • Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. –: ТОВ «Одіссей», 2008. – 432 с.
 • Кунченко-Харченко В. І. Правознавство: навч. посібник / В. І.Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін. – Київ: Кондор, 2011. – 476 с.
 • Ленин В. И. Полнoе собрание сочинений // Сборник публикаций, текстов выступлений и интервью, писем и телеграмм. – Издание пятое. – М.: Политиздат, 1970. – Т. 39. – 624 с.
 • Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1962. – Т. 22. – 450 с.
 • Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1961. – Т. 25. – Ч. – 637 с.
 • Манов Г. Н. Государство и политическая организация общества. – М., 1974. – С. 21.
 • Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. – 776 с.
 • Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: Курс лекцій – К.: К.І.С., 2008. – 470 с.
 • МорозоваЛ. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Эксмо, 2008. – 477 с.
 • Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. Ю. И. Аверьянова. – М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та., 1993. – С. 101.
 • Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазрева. – М.: Юристъ, 2001. – С. 89.
 • Общая теория права и государства / Под ред. В. В Назарова. – М.: НОРМА, 2000. – С. 82.
 • Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення // А. В. Панчишин // Держава і право. – – Вип. 52. – С. 79-85.
 • Правознавство: підручник / ред. В. В. Копєйчиков. – 7-ме вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.
 • Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.
 • Сіренко В. Декілька зауважень до питання про існування держави / В. Сіренко // Право України. – 2014. – № 1. –383 с.
 • Скакун О. Ф. Теорія держави та права.Енциклопедичний курс: підручник / О. Ф. Скакун. – Х.: Еспада, 2006. – 776 с.
 • Тарановский В. Ф. Энциклопедия права. – СПб.: Лань, 2001. – 560 с.
 • Телятник Л. Логіко-методологічні тлумачення ознак загального поняття держави: Питання теорії / Л. Телятник // Право України. – – № 9. – С. 14-18.
 • Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. –М.: ИНФРА М-Норма, 1997. – 570 с
 • Теория государства и права: Учебник / Пиголкин А. С., Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А., Саидов А. Х. / Под ред. А. С. Пиголкина. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – 613 с.
 • Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. – K.: Юрінком Інтер, 2003. – 368 с.
 • Чиркин В. Е. Современное государство. – М.: Межд. отн., 2001. – 416 с.
 • Хропанюк В. Н. Теория государства и права. – М., 1996. – С. 58.
 • Унікальність