Курсова Нормативно-правовий договір

 • Код товару: 14086
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання


Курсова робота Нормативно-правовий договір авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок - 27


Фрагмент роботи


Зміст

Вступ

1. Поняття та ознаки нормативно-правових договорів
2. Класифікація нормативно-правових договорів
3. Особливості міжнародних договорів
Висновок
Література


Джерела


 • Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-IV
 • Андрусяк, Тарас Григорович. Теорія держави і права [Текст] / Т. Г. Андрусяк. - Львів : Фонд"Право для України", 1997. - 198 с.
 • Бабенко А.Н. Понятие и признаки нормативного договора [Текст] / А.Н. Бабенко, Т.А. Парфенова // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 2. – С. 8-13.
 • Безимян А. Теорія держави і права. Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 • Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 • Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право. - 1998. - №2. - с. 18 — 23
 • Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] : підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2008.
 • Звєрев Є.О. Міжнародний договір як джерело національного права // Наукові записки. - Том №3. - с. 41
 • Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора [Текст] / В.В. Иванов // Журнал российского права. – 2000. – № 7. – С. 85-97.
 • Калинин А. Ю., Комаров С. А. Форма (источник) права как категория в теории государства и права // Правоведение - 2000 - № 6.
 • М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 • Колодій А.М. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Ли-сенкова В.В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 • Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3 — тє вид., змін. Й доп. - Тернопіль: Карт-Бланш. - 2002. - 247 с.
 • Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
 • Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд.,перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 • Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. - 512 с.
 • Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В. Теорія держави  та  права:  конспект  відмінника (навчально-методичний  посібник) /  під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. –  Донецьк, Цифрова типографія, 2010. – 84 с.
 • Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 • Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 • Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 • Унікальність