Курсова Механізм держави і державний апарат

  • Код товару: 14082
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Механізм держави і державний апарат авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок - 28


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ
1. Механізм держави і його структура.
2. Поняття державного апарату. Державні органи та їх види.
3. Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ державної влади.
4. Організація влади на місцях. Взаємодія  місцевих державних органів і органів місцевого самоврядування.
5. Державна служба та її види. Державний службовець, посадова особа.
Висновок
Література

Джерела

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — с. 584
2. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
3. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс. Підручник. - К. - Юрінком Інтер 2006. - с. 362
4. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2009. - 536 с.
5. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 52 с.
6. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-є вид., - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- с. 262
7. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —
240 с.
8. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192
9. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
11. Харченко Н.П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції // Юридичні науки. - Том 20 (59). - №2. - 2007. - 278-284
12. Россіхін В.В. Механізм держави і місце в ньому пенітенціарної системи // Право України. - №5. - 2012. - с. 4
13. Леванчук О.М. Принцип розподілу державної влади // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2012. - № 5.- с. 19 - 26

 

Унікальність