Курсова Конфедерація поняття та розвиток

 • Код товару: 15139
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Конфедерація поняття та розвиток  авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 30


Фрагмент роботи

Зміст

Вступ

Розділ 1. Конфедерація як форма державного устрою: історичні умови формування та основні ознаки
1.1 Історія формування конфедерації як форми державного устрою
1.2. Ознаки та особливості конфедерації
Розділ 2. Характеристика держав-конфедерацій
2.1 Держави-конфедерації в історичній ретроспективі: причини формування та розпаду
2.2 Сучасні конфедерації: проблеми розвитку
Висновки
Список використаної літератури


Джерела


 • Сяокунь Сунн. Конфедерализм: обзор новейшей литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://poli.vub.ac.be/publi/orderbooks/federal_r/11song.pdf.
 • Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея : пер.с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. – 592 с.
 • Барбашова Н.В., Конфедерація як фактор стабілізації багатоскладного суспільства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/visnuk_27%20t.%201.pdf#page=7
 • Большой энциклопедический словарь. Т.1. - М., 1991. -С.625.
 • Костенко М.Л., Лавренева Н.В. ЕС после Маастрихта: федерация, конфедерация или международная организация?// Государство и право. - 1994. - №4. - С.108.
 • Мала енциклопедія державознавства. - К. - 1996. - С.520.
 • .Огірко Р.С., До питання про поняття конфедерації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2002_3_9.pdf
 • Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.
 • Уоттс Р. Л. Федеративні системи / Р. Уоттс: Перекл. з англ. – Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. – 192с.
 • Моммен А. Федерализм и национальное государство / Моммен А. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: // www.polisportal.ru
 • Стогова, О. В. Становлення федералізму: історія та сучасність [Текст] / Стогова О. В. // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. Питання політології. – 2012. - № 1013. – С. 101-106.
 • Конституция Франции 1791 г. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1122246
   
 • Фарукшин М.Х. Судьбы федерализма в условиях глобализации / Фарукшин М. // Политическая экспертиза. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.politex.info/content/view/697/30/
 • Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / Пер. с англ. Под ред. А.М. Салмина, Г.В. Каменской. – М. : Аспект Пресс, 1997. – 287 с.
   
 • Конституция Швейцарской Конфедерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ es/79349.
   
 • Драгунов, Г. П. Швейцария:история и современность [Текст] : Очерк новейшей истории / Г. П. Драгунов. — М. : Мысль, 1978. — 207с.
   
 • Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов. Учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2007. – 515 с.
   
 • История государства и права зарубежных стран. Часть. 2 / под. ред. О.А.Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. - М.: Норма, 2003. - 720 с.
 • Унікальність