Курсова Колізії в праві причини виникнення та способи розв'язання

 • Код товару: 15137
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Колізії в праві причини виникнення та способи розв'язання авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29


Фрагмент роботи


Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні положення про колізії в праві
     1.1. Причини виникнення правових колізій
     1.2. Поняття та класифікація правових колізій
Розділ 2. Колізії в правовій системі
     2.1. Способи розв’язння колізій в праві
     2.2. Механізм розв’язання правових колізій
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


 • Абрамович А.М. Право и социально-экономическое развитие страны / А.М. Абрамович // Беларуская думка. – 1997. – № 7.
 • Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследавания / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 1999.
 • Акофф Р. Искусство принятия решений / Р. Акофф. – М., 1982.
 • Бабаєва В.К. Теорія держави і права: підручник / під ред. В.К. Бабаєва. – М.: Юрист, 1999.
 • Байхмаханов М.Т. Противоречия в правовой надстройке при социализме) / М.Т. Байхмаханов. – Алма-Ата: Наука.
 • Богуславский М.М. Международное частное право / Богуславский М.М. – М.: Юристь, 2001. 
 • Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984.
 • Глек А.І. Колізійні норми: проблемні аспекти. – 2013.
 • Денисов А.І. Теорія держави і права / А.І. Денисов, В.Е. Гулієв; під ред. А.І. Денисова. – М.: Вид-во Моск. ун-ту, 1972.
 • Дроб’язко С.Г. Право як система і його закономірності / С.Г. Дроб’язко // Право і демократія (Мінськ). – 1999. – Вип. 10.
 • Жеребкин С.В. Противоречия в праве / С.В. Жеребкин. – Владимир: Б.И.Р.А, 1992.
 • Зайчук О.В, Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: підручник. – Київ.: Юрінком Інтер, 2006.
 • Карташов В.Н. Теория правовой системы общества / В.Н. Карташов. – Ярославль, 2005. – Т. 1.
 • Комаров С.А. Проблемы теории государства и права / С.А. Комаров. – СПб.: Питер, 2004.
 • Криволап Л.В., Бахновська І.П. Причини виникнення та шляхи подолання правових колізій // Простір і час сучасної науки. – 2013.
 • Криволапчук В.О. Юридичні колізії в законодавстві як елемент правового розвитку держави / В.О. Криволапчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6.
 • Матузов Н.И. Юридические коллизии и способы их разрешения. Теория государства и права: курс лекций / Матузов Н.И.; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1997.
 • Матузов Н.І., Малько А.В. Теорія держави і права: підручник. – К.: Алерта, 2004.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: в 10 т.; відп. ред. Р.І. Римаренко, В.Я. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – Т.1. – К.: Концерн «Видавничий Дім»; «Ін Юре», 2003.
 • Мірошниченко А. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій // А. Мірошниченко Право України. – 2008. – № 5.
 • Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні / Мірошниченко А. М. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – К., 2010.
 • Пеньков Е.М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение / Е.М. Пеньков. – М., 1990.
 • Письменний Д.П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання / Д.П. Письменний. – К.: Генеза, 1996.
 • Сирих В.М. Теорія держави і права / В.М. Сирих. – М., 1998.
 • Теорія держави та права: Підруч. / [Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
 • Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства / Ю.А. Тихомиров. – М.: НОРМА, 1996.
 • Тихомиров Ю. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / Ю. Тихомиров // Государство и право. – 1994. – № 1.
 • Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права / Е.Н. Трубецкой. – СПб.: Юрид. ин-т, 1998.
 • Шевченко Т.В. Юридична колізія: теоретико-правовий аспект // Право і суспільство. – 2013. – № 3.
 • Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України / Ю.С. Шемшученко. – К.: Генеза, 1996.
 • Щебельський В.Є. Колізія нормативних актів: юрид. енцикл.: в 6 т. / В.Є. Щебельський; ред. кол.: Ю.С. Шемшученк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2001. – Т.3.
 • Унікальність