Курсова Форма держави

 • Код товару: 14124
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Форма держави  авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок - 29


Фрагмент роботи


Зміст

Вступ

1. Поняття і структура форми держави
2. Форма державного правління
А) Монархія
Б) Необмежена монархія
В) Обмежена монархія
Г)Республіка
3. Види державного устрою
А) Унітарна держава
Б) Федерація
В) Конфедерація
Г) Імперія
4. Державний режим
А) Тоталітарний
Б) Авторитарний
В) Демократичний
Висновок
Список використаної літератури 


Джерела


 1. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 2. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник, К. - Юрінком Інтер, - 2006 — с. 318
 5. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 6. Колодій А.М. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 10. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 11. Процюк І.В. Абсолютна монархія як особлива форма державного правління // Право України, №9. - 2010. - с. 6 - 12
 12. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. Цвік М.В Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 15. Богушова І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держав// Часопис Київського університету права. - №3. - 2010. - с. 31 - 36

 

 


Унікальність