Курсова Дія нормативно-правових актів

 • Код товару: 15136
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Дія нормативно-правових актів авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом


Загальна кількість сторінок - 35


Фрагмент роботи


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки нормативно-правового акту
РОЗДІЛ 2. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб
РОЗДІЛ 3. Дія міжнародно-правових актів в сфері діяльності міліції України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


 1. Наказ Державної митної служби “Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України” від 08.07.2003 р. N 441
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п
 3. Прищепа, О. І. Проблематика процедури прийняття правових актів управління [Текст] / О. І. Прищепа // Проблеми законності. Вип. 101. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 209-215.
 4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.
 5. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //leksika.com.ua/legal.
 6. Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко ; за заг. ред. О. М. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
 7. Погребной И. М. Теория права : учеб. пособие / И. М. Погребной. – 3-е изд. испр. И дораб – Харьков : Основа, 2003. – 128 с.
 8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
 9. Сердюк І. А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права / І. А. Сердюк / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_3/V3_10_2_7.pdf.
 10.  Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 1997. – 475с.
 11. Хропанюк В. Н. Теория государства и права / В. Н. Хропанюк. – М., 1995. – 375 с.
 12. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення /В. Косович // Право України. – 2012. – № 9. –С. 274–280.
 13. Пушняк, О. В. Ультраактивна дія в часі нормативно-правових актів [Текст] / О. В. Пушняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 9. - Х. : Право, 2005. - С. 152-159.
 1. Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная практика. – М.: Норма, 2004. – С. 154, 158-159.
 2. Рішення Конституційного Суду України : від 03.10.1997 р., № 4-зп [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako №1.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97.
 3. Пушняк О. В. До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта» [Електронний ресурс] / О. В. Пушняк // Форум права : електрон. наук. фах. вид. — 2012. — № 2. — С. 580–592. — Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12povnpa.pdf
 4. Конституція України : наук.-практ.коментар / ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк та ін. – Х. : Право, 2003. – 808 с.
 5. Закон України Про Кабінет Міністрів України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18
 6. Киричук И. Б. Организация и деятельность органов внутренних дел как предмет правового регулирования (вопросы теории): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. Б. Киричук.– М., 1991.– 26 с.
 7. Є. Білозьоров Міжнародно-правові акти як складова правової основи діяльності міліції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2011/1/biloziorov.pdf
 8. Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України / В. Опришко // Право України.– 2001.– № 2.– С. 27–30.
 9. Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн / К. Степаненко // Право України.– 2003.– № 3.– С. 148–151.
Унікальність