Курсова Держава та політична система суспільства

 • Код товару: 15134
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Держава та політична система суспільства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

 

Загальна кількість сторінок - 30

 

Фрагмент роботи

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальна характеристика політичної системи суспільства

1.1. Теорії політичної системи

1.2. Характеристика елементів політичної системи суспільства

1.3. Функції політичної системи суспільства

1.4. Типи політичних систем

Розділ ІІ. Держава як елемент політичної системи суспільства

Висновки

Список використаної літератури

Джерела
 1. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копейчикова. –– К. –– Юрінком Інтер. –– 1998. –– 320 с.
 3. Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Ковальчук // Право України. - 2010. - № 7. -  С. 59-70.
 4. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012. - [Електронний ресурс].- [Режим доступу]: http://zakonrada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 5. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 6. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. –– третє видання, змін. і доповн. –– Тернопіль: Карт-Бланш. –– 2002. –– 247 с.
 7. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія / В. Б. Ковальчук; Ред.: О. В Скрипнюк. - К.: Логос, 2011. - 389 с.
 8. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. –– М. –-2005. –– 265 с.
 9. Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. –– М. –– Проспект. ––2005. –– 321 с.
 10. Оксамытный В. В. Теория государства и права: Учебник. –– М. –– Омега-Л. –– 2005.
 11. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навчальний посібник. –– К.: Юрінком Інтер. –– 2001. –– 176 с.
 12. Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення / А. В. Панчишин // Держава і право. - Випуск №52. - 2011. - С. 79-85.
 13. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: монографія: у 2 т. Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк, В. В. Медведчук, О. В. Петришин, В. П. Тихий, О. Д. Крупчан, К. А. Бабенко, Р. Ф. Гринюк, І. В. Гладуняк, Д. Є. Прокопов, О. В. Пушкіна; Нац. акад. прав. наук України. - К.: Логос, 2010. - 691 с.
 14. Політологія / Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М.І. Хильки та ін.; За ред. Ф. М. Кирилюка. –– К.:Здоровя. –– 2004. –– 776 с.
 15. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 16. Політологія: навч. посіб. / О. С. Поліщук, О. А. Кенц. - Хмельницький, 2011. - 571 с.
 17. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т “Україна”, 2013. – 197 с.
 18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. –– Х.: Консум. –– 2006. –– 656 с.
 20. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Упоряд. Л. М. Шестопалова. –– К.: Прецедент. –– 2006. –– 197 с.
 21. Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомир, В. С. Ковалевський; За ред. С. Л. Лисенкова. –– К.: Юрінком Інтер. –– 2005. –– 448 с.
 22. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 23. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К., 2012. – 255 с.
 24. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. –– К.: Либідь. –– 2002. –– 576 с.

 

Унікальність